Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Προστασία προσωπικών δεδομένων


Για σκοπούς συμμόρφωσης του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει οριστεί Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων η κα. Αλεξάνδρα Ευθυμίου, Λειτουργός Γενικού Λογιστηρίου (Τηλ: 22602427, Φαξ: 22302433, Ηλ. Ταχυδρομείο: aefthimiou@treasury.gov.cy).
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά