Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την ετοιμασία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του κράτουςΣτο πλαίσιο της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 81.253 ημερομηνίας 5 Σεπτεμβρίου 2016, για τη μετάβαση του δημόσιου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (ΔΛΠΔΤ/ IPSAS), θα πρέπει να ετοιμάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στον οποίο εμπίπτουν οντότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Για το σκοπό αυτό το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο, προς τις οντότητες του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στόχος του σεμιναρίου είναι η προκαταρκτική ενημέρωση των Οικονομικών Διευθυντών / Λογιστών των οντοτήτων αυτών σχετικά με τα οφέλη που θα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση των λογιστικών πρακτικών που ακολουθεί το κράτος, καθώς επίσης και η παρουσίαση των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Σε αυτό το στάδιο είναι χρήσιμη η παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους λειτουργούς των οικονομικών υπηρεσιών των εν λόγω οντοτήτων, οι οποίοι ασχολούνται με την ετοιμασία των οικονομικών τους καταστάσεων.

Λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για περιορισμό της πανδημίας, το σεμινάριο θα διενεργηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη χρήση της εφαρμογής Microsoft Teams.

Ο σύνδεσμος για τη τηλεδιάσκεψη βρίσκεται εμφανίζεται πιο κάτω:

Click here to join the meeting

Το ερωτηματολόγιο που παρουσιάζεται στο κάτω μέρος του παρόντος κειμένου, θα πρέπει να συμπληρωθεί από την κάθε οντότητα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και να επιστραφεί στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mantoniou@treasury.gov.cy. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις χρειαστούν, θα μπορεί να επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος φορέας στα τηλέφωνα 22602440 ή 22602372 ή 22602368.

Θα ήταν ιδιαίτερα επωφελές αν ο κάθε ένας από τους Λειτουργούς που συμμετέχουν στο Σεμινάριο, συμπληρώσει το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο της ημερομηνίας του Σεμιναρίου που έχει παρακολουθήσει, το οποίο εμφανίζεται πιο κάτω:

Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠαρουσίαση σε οργανισμούς ευρύτερου δημόσιου τομέα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΕρωτηματολόγιο αξιολόγησης κόστους επένδυσης.xlsx