Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Καταγραφή των «Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων»Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας έχει ετοιμάσει μητρώο, συνοδευόμενο από σχετικό επεξηγηματικό Εγχειρίδιο, για καταγραφή των «Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων». Με βάση σχετική Εγκύκλιο της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, καλούνται όλα τα Υπουργεία να ξεκινήσουν τις διαδικασίες καταγραφής των στοιχείων αυτών, στη βάση των οδηγιών που δίνονται στο εν λόγω Εγχειρίδιο.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatManual for Provisions_Cyprus new_v9.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΜητρώο Προβλέψεων Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων.xlsx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΜητρώο Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων.xlsx