Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος για πώληση ακινήτου της Κυπριακής Εταιρείας Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ


1. Η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ. της οποίας κύριος μέτοχος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, ζητά την υποβολή ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από άτομα ή Εταιρείες για πώληση προνομιακού τεμαχίου γης με αρ. 5719 Φ/Σχέδιο 21/63 Ε 1 εκτάσεως 25640 τετραγωνικών μέτρων το οποίο βρίσκεται στην τοποθεσία Πλατύ στον Δήμο Αγλαντζιάς Λευκωσία.

2. Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πρέπει να απευθύνεται στην Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ. και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας το αργότερο μέχρι τις 01:00 μ.μ. την 31.8.2020.

3. Με τη ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ πρέπει να υποβληθούν τα ακόλουθα στοιχεία του ενδιαφερόμενου Αγοραστή.

   (ι) Πλήρες ονοματεπώνυμο ατόμου/Εταιρείας:

   (ιι) Αριθμός ταυτότητας/Αριθμός Εταιρείας:

   (ιιι) Πλήρης Διεύθυνση:

   (ιν) Οικονομική δραστηριότητα Εταιρείας:

   (ν) Οποιαδήποτε άλλα στοιχεία κρίνονται αναγκαία:

   (νι) Προτεινόμενη Τιμή Αγοράς:
4. Επιπρόσθετες πληροφορίες για την πώληση του υπ’ αναφορά τεμαχίου μπορούν να ληφθούν από τον Γραμματέα της Εταιρείας κ. Σταύρο Τσερκέζο, τηλ. 99536750 ή / ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy.

5. Η Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ. δεν είναι υπόχρεη να προβεί στην πώληση του πιο πάνω τεμαχίου σε περίπτωση μη συμφέρουσας προσφοράς.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΤΔ.

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1441 Λευκωσία
e-mail: accountant.general @ treasury.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.treasury.gov.cy

24 Ιουνίου, 2020


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος.pdf