Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης 2018 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών


Πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 η παρουσίαση της Δημοσιονομικής Έκθεσης για το έτος 2018 από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών.

Η Δημοσιονομική Έκθεση περιλαμβάνει παρουσίαση των εσόδων και δαπανών που είχαν περιληφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 σε σύγκριση με τα πραγματικά έσοδα και δαπάνες που αναγνωρίστηκαν κατά το ίδιο οικονομικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς και τυχόν μεταφορές πιστώσεων.


«Η Δημοσιονομική Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για ενισχυμένη λογοδοσία και διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους, επιτρέποντας στον πολίτη να καθιστά τις κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες και εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση μεταξύ των πολιτών», δήλωσε η κα Ρέα Γεωργίου, Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας.


Oι Συνολικές Εισπράξεις το 2018 για Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες ανήλθαν σε €6,4 δις. και οι αντίστοιχες Πληρωμές ανήλθαν σε €5,7 δις. Το πλεόνασμα από Λειτουργικές και Επενδυτικές Δραστηριότητες που προέκυψε, ανήλθε σε €634 εκ. (2017: πλεόνασμα €641 εκ.). Μετά τη συμπερίληψη και των καθαρών πληρωμών για Εξυπηρέτηση Δημόσιου Χρέους, παρουσιάζεται πλεόνασμα ύψους €205 εκ. (2017: πλεόνασμα €123 εκ.).

Η κύρια πηγή εσόδων του Κράτους είναι η Φορολογία (€5.424 εκ.), η οποία αποτελεί το 85,2% των συνολικών δημοσίων εσόδων. Αντίστοιχα, οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών του κράτους, είναι οι Μεταβιβάσεις (€2.124 εκ.) και οι Δαπάνες προσωπικού,Συντάξεις και Φιλοδωρήματα (€2.517 εκ.). Οι Μεταβιβάσεις αφορούν κυρίως χορηγίες και συνεισφορές του Κράτους σε διάφορους οργανισμούς (Οργ. Δημ. Δικαίου, Αρχές Τοπ. Αυτοδιοίκησης, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς Οργανισμούς κλπ.) και φυσικά πρόσωπα (κοινωνικές παροχές).

Επίσης, το 2018 οι Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες της Δημοκρατίας περιλαμβάνουν: Αναλήψεις νέων Δανείων ύψους €5 δις και Αποπληρωμές Δανείων ύψους €2,2 δις.

Το ύψος του Δημοσίου Χρέους εξαιρουμένου του ενδοκυβερνητικού δανεισμού ύψους €8,2 δις. στις 31/12/2018 ανήλθε στα €21,3 δις από €18,4 δις που ήταν στις 31/12/2017. Σήμερα ανέρχεται σε €21 δις περίπου (97,67% του ΑΕΠ), με μέσο επιτόκιο 2,2%.

Το υπόλοιπο των Κυβερνητικών Εγγυήσεων στις 30 Ιουνίου 2019 ανήλθε σε €1,96 δις. Από το πιο πάνω ποσό, δάνεια ύψους €0,1δις (6,18%) είναι Μη Εξυπηρετούμενα ενώ τα υπόλοιπα είναι Εξυπηρετούμενα (93,82%).

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού των λογιστικών συστημάτων του δημοσίου τομέα και με στόχο τη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για προσφορά αναβαθμισμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για:

α) την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (Σύστημα ERP), το οποίο θα εξυπηρετεί όλα τα Υπουργεία/ Ανεξάρτητες Υπηρεσίες θα καλύπτει τις λειτουργικές περιοχές της Λογιστικής, Μισθολογίων και Συντάξεων, Προϋπολογισμού και Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το συμβόλαιο του έργου υπογράφηκε στο τέλος του 2018 και προχωρεί η οριστικοποίηση του σχεδιασμού του συστήματος στο οποίο θα τεθεί σε λειτουργία την 01/01/2022. Είναι η πρώτη φορά που ένα έργο πληροφορικής τέτοιου μεγέθους προωθείται στον τομέα της δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

β) τη μετάβαση στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων. Η πρόσθετη αξία που θα λάβει τόσο το δημόσιο, όσο και ο τελικός χρήστης των οικονομικών καταστάσεων, θα αναβαθμιστεί σε μεγάλο βαθμό.

Το πλήρες κείμενο της Δημοσιονομικής Έκθεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Έκθεσης της Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, για το οικονομικό έτος 2018 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
www.treasury.gov.cy, στην ενότητα Τομείς/ Λογιστικές Υπηρεσίες/ Λογαριασμοί του Δημοσίου.