Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Αναθεωρημένη Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων


Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Τεχνικό Συμβούλιο Επίβλεψης του Έργου που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 15 Ιουλίου 2019, ενέκρινε τη αναθεωρημένη Πολιτική που θα διέπει το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων. Η αναθεωρημένη λογιστική Πολιτική ετοιμάστηκε στη βάση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα και είναι αποτέλεσμα σχετικής διαβούλευσης που έγινε με όλα τα Υπουργεία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚοινωνικά Ωφελήματα.pdf