Εγκύκλιοι
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
1729 2014/06/13 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1633 2008/02/25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισερχόμενα Εμβάσματα Εξωτερικού Σε ισχύ Acrobat Reader File
1632 2008/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) - Εφαρμογή υποσυστημάτων Διαχείρισης Συμβολαίων και Κοστολόγησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1738 2015/02/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσιοποίηση οικονομικών συναλλαγών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1631 2008/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση του υποσυστήματος Διαχείρισης Αγορών από τους χρήστες του Μηχανογραφημένου Συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1739 2015/03/24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος - Τροποποίηση Εγκυκλίου 1718 και εντύπου Γ.Λ.85 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1619 2007/05/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εφαρμογή νέου συστήματος προμήθειας καυσίμων με τη χρήση Ηλεκτρονικών Καρτών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1690 2012/01/12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011 186(Ι)/2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1714 2013/11/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1658 2010/02/17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Αρχειοθέτηση Δελτίων Πληρωμής, Β. Κατάργηση χειρόγραφου Δελτίου Πληρωμής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1679 2011/10/18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισπράξεις από το εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1676 2011/05/18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Μειωμένα τέλη προμήθειας πιστωτικών καρτών Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1682 2011/10/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1653 2009/12/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου FIMAS Σε ισχύ Acrobat Reader File
1650 2009/10/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καταβολή Τόκων για Καθυστερημένες Πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1638 2008/05/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτες Έργων και διεξαγωγή Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1717 2013/12/12 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Τέλος διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω διαδικτύου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1721 2014/01/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή τιμολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1689 2012/01/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τροποποίηση Κανονισμού Κυβερνητικών Αποθηκών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1715 2013/11/27 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Επιβολή τέλους διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1700 2012/11/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διευκρινίσεις σχετικά με τον περί της Καταπολέμησης των Καθυστερημένων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο του 2012 (Ν.123(Ι)/2012 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1634 2008/03/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αδυναμία Εκτέλεσης Συμβάσεων Δημοσίου και Κυρώσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
1677 2011/08/22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές Ενοικίων από 1 Ιουλίου 2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1694 2012/08/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (Ν.123(Ι)/2012) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1719 2014/01/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τέλος διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω διαδικτύου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1654 2009/12/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λογιστική διευθέτηση υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1727 2014/04/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νόμος που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Ν.38(Ι)/2014: Α. Χειρισμός διαγραφής μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών Β. Χειρισμός αναθεώρησης τελών και δικαιωμάτων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1649 2009/09/28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποχρέωση των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την έγκαιρη διευθέτηση εκκρεμών οφειλών του Δημοσίου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1696 2012/11/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του κράτους - Καθορισμός Γενικής Πολιτικής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1661 2010/04/06 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισπράξεις Κυβερνητικών Τμημάτων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1692 2012/03/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Μη καταβολή ΦΠΑ σε υπηρεσίες που λαμβάνονται με βάση το Άρθρο 11Β των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2012 Β. Χειρισμός ΦΠΑ σε περιπτώσεις κρατήσεων επί τιμολογίων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1699 2012/11/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή τιμολογίων από οικονομικούς φορείς Σε ισχύ Acrobat Reader File
1693 2012/06/06 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιδόματα σε διαδίκους και μάρτυρες που εμφανίζονται στο Δικαστήριο για ολόκληρη ημέρα ή μέρος αυτής - Έξοδα Ποινικών Διώξεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1662 2010/05/26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάκτηση καθυστερημένων εσόδων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1718 2013/12/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
1644 2009/05/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα και μεταφορές χρημάτων σε Ευρώ μέσω Κεντρικής Τράπεζας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1710 2013/06/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεκπεραίωση πληρωμών για συντηρήσεις και αγορές εξοπλισμού στις περιπτώσεις που απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1730 2014/08/20 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Διαδικασία Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1707 2013/07/11 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αρμοδιότητες και Ευθύνες Ελεγχόντων Λειτουργών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1674 2011/04/26 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία και Αρμοδιότητες Μονάδας Πολιτικής και Ανάπτυξης Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1701 2012/12/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αγορά Λογιστικών Υπηρεσιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
0002 2004/12/04 Αρχή Πιστοποίησης Για την ενημέρωση και το χειρισμό παρατυπιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων "Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα" και "Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή" Σε ισχύ Acrobat Reader File
0001 2004/12/04 Αρχή Πιστοποίησης Για την ενημέρωση και το χειρισμό παρατυπιών που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2007-2013 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 9 2013/11/20 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 2015/10/07 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 6 2012/06/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 7 2013/04/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 5 2012/02/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 1 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 4 2011/10/06 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 2 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 3 2011/09/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 8 2013/07/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1743 2015/09/25 Γραφείο Διαχείρησης Κυβερνητικών Εγγυήσεων Παραχώρηση και Διαχείρηση Κυβερνητικών Εγγυήσεων - Εγχειρίδιο Διαδικασιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1734 2014/12/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Σε ισχύ Acrobat Reader File
1750 2015/12/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1664 2010/07/28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1647 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1655 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1656 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1595 2005/06/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ 1/7/05 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1602 2005/11/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Word File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1286 1997/10/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1584 2011/11/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΛ44Α ΚΑΙ ΓΛ44Ε ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1724 2014/04/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1678 2011/09/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ FIMAS Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1629 2008/01/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1667 2010/10/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΘΕΣΗ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1646 2009/09/07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1703 2013/01/15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1624 2007/12/03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ] Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1708 2013/05/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1691 2012/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ [Α] ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ [Β] ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1720 2014/01/17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1671 2011/03/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1672 2011/03/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΛ40 ΚΑΙ ΓΛ68 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛ 68Α Σε ισχύ Acrobat Reader File
1735 2014/12/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1745 2015/11/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποβολή αιτημάτων στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1747 2015/10/13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 10 2015/06/25 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
1754 2016/03/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1756 2016/04/19 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Αποδοχή Εισπράξεων μέσω επιταγής Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1742 2015/06/15 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Νόμος που προνοεί περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Διαδικασία Διεκπαιραίωσης Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1755 2016/04/07 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αποσπάσεις προσωπικού σε Υπουργεία / Τμήματα / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
1731 2014/08/20 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τροποποίηση Κανονισμών Κυβερνητικών Αποθηκών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1741 2015/05/15 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε ρήτρες καθυστέρησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1752 2016/03/29 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Λογιστικός χειρισμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3/2016 2016/04/26 Διευθυνσή Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση Λογιστικού Προσωπικού κατά την παράδοση / παραλαβή εργασιών Λογιστηρίου Τμήματος Σε ισχύ Acrobat Reader File
1757 16/05/06 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Αποδοχή Εισπράξεων μέσω επιταγής Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 2016/05/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1758 2016/05/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή εισπράξεων μέσω επιταγής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1759 2016/05/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθορισμός/Αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1744 2015/09/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθορισμός/Αναθεώρηση Τελών Και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4/2016 2016/05/13 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τα υπηρεσιακά ταξίδια Κρατικών Λειτουργών στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5/2016 2016/05/19 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για α) αγορές αγαθών από άλλο Κράτος μέλος της ΕΕ και β) αγορές υπηρεσιών από το εξωτερικό (κράτη μέλη ΕΕ και τρίτες Χώρες Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2/2016 2016/03/23 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων ΕΠΒ21 με τα τμηματικά στοιχεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1746 2015/10/12 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Καταστροφή Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6/2016 2016/09/19 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Συναλλαγματική Ισοτιμία για μετατροπή των δαπανών που αφορούν υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό σε ευρώ Σε ισχύ Acrobat Reader File
1748 2015/12/03 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Νέα μειωμένα τέλη προμηθειών για συναλλαγές με τη χρήση πιστωτικών καρτών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1753 2016/02/23 Διεύθυνσης Πολιτικής και Ανάπτυξης Φόρος Προστιθέμεμης Αξίας (Φ.Π.Α) - Λογιστική Διαδικασία για εγγεγραμμένα στο Φ.Π.Α. Υπουργεία/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/Τμήματα Σε ισχύ Acrobat Reader File
1762 2016/09/27 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Πληρωμή αεροποιρικών εισιτηρίων και άλλων εξόδων για υπήρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1760 2016/09/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποζημίωση πληρωτέα για αναδρομική προαγωγη/διορισμό ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1761 2016/11/14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άδεια μητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων περιλαμβανομένων των εκτάκτων και υπαλλήλων με σύμβαση Σε ισχύ Acrobat Reader File
1765 2017/05/02 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 2017/05/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1768 2017/06/07 Εισαγωγή Λογιστικής Βάσης Δεδουλευμένων στο Δημόσιο Τόμεα Καταγραφή Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του Κράτους Σε ισχύ Acrobat Reader File
1766 2017/06/15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1767 2017/06/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 74 2016/04/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 53 2010/11/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών οικοδομικών και τεχνικών έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5/2017 2017/08/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή από τη μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2/2017 2017/07/04 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ο περί της Καταπολέμησης των καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (Ν.123(Ι)/2012) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1/2017 2017/06/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αποστολή Εγκυκλίων, Εγκυκλίων Επιστολών και Ενημερωτικών Δελτίων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4/2017 2017/07/07 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία Ηλεκτονικού Καταλόγου του προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3/2017 2017/07/17 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία και λειτουργία εσωτερικής σελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στο ενδοδίκτυο (intranet) της Κυβέρνησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1733 2014/12/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσιοποίηση στοιχείων για τα καθυστερημένα έσοδα – Υποβολή στοιχείων από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς Σε ισχύ Acrobat Reader File
1771 2018/01/10 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τερματισμός αποστολής/ κοινοποίησης αριθμού εγγράφων/ επιστολών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1770 2018/01/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών και στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1769 2017/10/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2017 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1772 2018/03/29 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 2018/05/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 14 2018/07/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1774 2018/10/12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αυτόματος υπολογισμός των ετήσιων προσαυξήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1740 2015/05/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές Ενοικίων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1775 30/10/2018 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
1777 2019/01/18 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς για κρατικές χορηγίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
1778 2019/01/18 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση προς αντότητες Γενικής Κυβέρνησης για κρατικές χορηγίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 2019/01/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Σε ισχύ Acrobat Reader File
1779 2019/01/24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα από 01.03.2019 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 2019/02/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1781 2019/02/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα απο 1.3.2019 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1781 27/02/2019 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα από 01/03/2019 Σε ισχύ Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα