Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Λογιστικές και Μισθολογικές Υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Λογιστικών και Μισθολογικών Υπηρεσιών (ΔΛΜΥ) του Γενικού Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λογιστικού συστήματος που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Κυβερνητική Υπηρεσία, και την ορθή και έγκαιρη καταβολή τόσο των αποδοχών των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των Κρατικών Υπαλλήλων όσο και των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.


Στόχοι

 • Η διατήρηση ενός αξιόπιστου λογιστικού συστήματος με σκοπό τη διασφάλιση ορθολογιστικής δημοσιονομικής και οικονομικής διαχείρισης.
 • Η έγκαιρη και ορθή πληρωμή όλων των υποχρεώσεων του Κράτους.
 • Παροχή έγκαιρης και έγκυρης οικονομικής και διευθυντικής πληροφόρησης προς τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, το κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους.
 • Η διατήρηση και συνεχής βελτίωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Δημοσίου.
 • Η έγκαιρη και ορθή καταβολή των μισθολογίων των Κρατικών Υπαλλήλων, του Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού και των Κυβερνητικών Συνταξιουχων.


Σκοποί και αρμοδιότητες
 • Ετοιμασία της Δημοσιονομικής Έκθεσης, η οποία διαλαμβάνει για την αναγνώριση, μέτρηση και παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων στη βάση των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών και υποβολή της εντός τριών μηνών μετά τη λήξη του οικονομικού έτους στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με το Σύνταγμα.
 • Ετοιμασία των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Γενικής Κυβέρνησης.
 • Εποπτεία της λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) που χρησιμοποιείται από τα Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες για τη λογιστική καταχώρηση των συναλλαγών του Κράτους και την παρακολούθηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού.
 • Διενέργεια εισπράξεων, πληρωμών, καταθέσεων και προκαταβολών, καθώς και τήρηση και συμφιλίωση μηνιαίων καταστάσεων του Γενικού Κυβερνητικού Λογαριασμού.
 • Παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε επίπεδο κεντρικής και γενικής κυβέρνησης σε τακτική βάση και κατόπιν αιτήματος προς διάφορους χρήστες (π.χ. Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες, Βουλή των Αντιπροσώπων, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης).
 • Παροχή εναλλακτικών λύσεων, όπως η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, προς τους πολίτες για διευκόλυνσή τους κατά την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου.
 • Συμμετοχή στις Επιτροπές Καθορισμού και Αναθεώρισης Τελών και Δικαιωμάτων και Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών.
 • Η ορθή και έγκαιρη καταβολή:
  • Των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους.
  • Του εφ’ άπαξ ποσού στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους που αφυπηρετούν.
  • Των συντάξεων στους Κυβερνητικούς συνταξιούχους ή στις χήρες και τα τέκνα τους.
  • Της κρατικής αρωγής σε κληρικούς που λειτουργούν σε ιερούς ναούς της υπαίθρου.
 • Η ετοιμασία των προϋπολογισμών των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και τους Κρατικούς Υπαλλήλους, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα τρία έτη, που αποστέλλεται στα Τμήματα για τις σχετικές διορθώσεις, αν υπάρχουν, πριν ενσωματωθούν στους Προϋπολογισμούς.
 • Η τήρηση αρχείου για όλους τους Κρατικούς Υπαλλήλους τα οποία αξιοποιούνται από τα Τμήματα για την ετοιμασία διαφόρων μελετών.
 • Η διαχείριση του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση τη συμφωνία που έγινε μεταξύ της Κυβέρνησης και των συντεχνιών που διασφαλίζει την κατοχύρωση των χρημάτων του Ταμείου. Προβαίνει επίσης στην καταβολή του Ταμείου Προνοίας στο Τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό κατά την αφυπηρέτηση / παραίτηση του.
 • Η μελέτη, έγκριση και παρακολούθηση της παραχώρησης προκαταβολών για την αγορά οχημάτων σε υπαλλήλους που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το ιδιωτικό τους όχημα για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς και προκαταβολών για αγορά επίπλων και σκευών και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που μετατίθενται στο εξωτερικό.

Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά