Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Δημόσιες Συμβάσεις

Η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας έχει οριστεί ως η Αρμόδια Αρχή για τις Δημόσιες Συμβάσεις αποτελώντας το επίσημο ανεξάρτητο σημείο επαφής για πληροφόρηση κάθε ενδιαφερομένου φορέα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και διασφαλίζει την ακεραιότητα των διαδικασιών ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη των εμπλεκομένων στον τομέα αυτό.

Οι κύριες δραστηριότητες που αναλαμβάνει αφορούν:

  • Την εκπροσώπηση της Κύπρου στις Αρμόδιες Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου καθορίζεται η πολιτική για τις Δημόσιες Συμβάσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Την εναρμόνιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και την εκπλήρωση άλλων υποχρεώσεων που απορρέουν για τη Δημοκρατία στα θέματα Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Την παρακολούθηση της εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών και της Κυπριακής Νομοθεσίας, από τις αναθέτουσες αρχές, με τη διενέργεια ελέγχων με γνώμονα τη διασφάλιση των βασικών αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης που διέπουν τις Δημόσιες Συμβάσεις.
  • Την ενημέρωση όλων των αναθέτουσων αρχών σχετικά με τις ανακοινώσεις και τους κανονισμούς που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων καθώς επίσης και τις αποφάσεις των Δικαστηρίων που επηρεάζουν την εφαρμογή του Νομοθετικού πλαισίου.
  • Την ετοιμασία και έκδοση εγκυκλίων, ενημερωτικών δελτίων και εγχειριδίων προς τις Αναθέτουσες Αρχές του Κράτους, τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που παρέχουν καθοδήγηση για την σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.
  • Τον καθορισμό πολιτικής αγορών, καθοδηγώντας τις αναθέτουσες αρχές σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων, που είτε δεν καλύπτονται υποχρεωτικά από την νομοθεσία είτε για τα οποία η νομοθεσία δεν είναι περιοριστική.
  • Τον έλεγχο των διαδικασιών και την έκδοση πιστοποιητικών συμβατότητας με το Νομοθετικό πλαίσιο για συμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά ταμεία.
  • Την υποστήριξη προς τις αναθέτουσες αρχές και τους Οικονομικούς Φορείς, παρέχοντας συμβουλές και οδηγίες για τη σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας με βάση και τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και την παροχή συνεχούς επιμόρφωσης σε θέματα Δημοσίων Συμβάσεων μέσω δράσεων εκπαίδευσης.
  • Την ανάπτυξη, διαχείριση και διάθεση προς όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς εργαλείων όπως το Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement), οι Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι και οι Συμφωνίες Πλαίσιο που διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα στον τρόπο που ο Δημόσιος και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας ικανοποιούν τις ανάγκες τους με επαγγελματισμό, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα.


Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά