Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Ταμείο Δημοσίων Δανείων

Γενικές Πληροφορίες

Σύνθεση Δανειστικών Επιτρόπων

Νομοθεσία

Έντυπα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


  Το Ταμείο ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Δημοσίων Δανείων Νόμο Κεφ. 208 και διοικείται από το Συμβούλιο των Δανειστικών Επιτρόπων, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τον περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) Νόμο. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από τους:

  Γενικό Λογιστή
  Τέσσερις Κυβερνητικοί λειτουργοί που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
  Τέσσερις ιδιώτες που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

  Στα πλαίσια της πολιτικής της κυβέρνησης για κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και συνοχή στην Κύπρο και με βάση εγκεκριμένα κυβερνητικά σχέδια δανειοδότησης και Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ταμείο Δημόσιων Δανείων μέχρι τις 31/12/2006, παραχωρούσε δάνεια για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας και για διάφορους άλλους σκοπούς που γενικά συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της Κύπρου. Τα δάνεια παραχωρούνταν με ευνοϊκότερους, συγκριτικά με τα πιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα, όρους δανειοδότησης, με σταθερά επιτόκια ύψους 2 – 6%, επιτόκιο υπερημερίας 8 - 9%, περίοδο χάριτος 1-2 χρόνια κ.α. Από το 2007 έχει ανασταλεί η παραχώρηση νέων δανείων από το Ταμείο.

  Τα διάφορα σχέδια δανειοδότησης που λειτούργησαν κατά καιρούς ήταν, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δανειοδότησης Κοινοτικών Συμβουλίων και Αρδευτικών Τμημάτων για την εκτέλεση έργων αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης υδάτων, το Σχέδιο Δανειοδότησης Επιτροπών Αναδασμού για την εκτέλεση έργων ανάπτυξης της γεωργίας, το Σχέδιο Αυτοεργοδότησης Αποφοίτων Πανεπιστημίων και Ανωτέρων Σχολών για την ανάπτυξη της απασχόλησης, το Σχέδιο Συντήρησης/Αναπαλαίωσης Διατηρητέων Οικοδομών για την ανάπτυξη του πολιτισμού, το Σχέδιο Δανειοδότησης Γεωργοκτηνοτρόφων (μέσω της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας) για την ανάπτυξη της γεωργοκτηνοτροφίας, τα Σχέδια Δανειοδότησης Ξενοδοχείων (για επαναδραστηριοποίηση εκτοπισθέντων ξενοδόχων, για την ανέγερση ξενοδοχείων στα ορεινά θέρετρα, στα παραλιακά θέρετρα κ.λ.π), το Σχέδιο Δανειοδότησης Δήμων, Σχολικών Εφορειών, Συμβουλίων Αποχετεύσεων, Ψαράδων, Ιδιοκτητών εστιατορίων, Φορτηγών, Περιφερειακών Εταιρειών Δημόσιων Οδικών Μεταφορών, το Σχέδιο Δανειοδότησης Φοιτητών για σπουδές στο εξωτερικό κ.α.

  Με βάση Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 64.083 και ημερομηνία 13/7/2006, το Ταμείο Δημοσίων Δανείων τερμάτισε την παραχώρηση νέων δανείων από το 2007. Το Ταμείο Δημόσιων Δανείων εξακολουθεί να λειτουργεί για να διαχειριστεί και εισπράξει τις οφειλές για τα υφιστάμενα δάνεια.

Νομοθεσία

Ο Περί Δημοσίων Δανείων Νόμος (Κεφ.208) όπως αυτός έχει κατά καιρούς τροποποιηθεί.

Έντυπα

Οι οφειλέτες στο Ταμείο Δημοσίων Δανείων που επιθυμούν ρύθμιση ή αναδιάρθρωση του δανείου τους θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το Έντυπο ΤΔΔ2, σε περίπτωση φυσικών προσώπων, ή το Έντυπο ΤΔΔ3 σε περίπτωση νομικών προσώπων, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα παραστατικά.

- Έντυπο ΤΔΔ2 – Αίτηση από φυσικά πρόσωπα

- Έντυπο ΤΔΔ3 – Αίτηση από νομικά πρόσωπαΑποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά