Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Εκδόσεις


ΟΔΗΓΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Ν.11(I)/2006 ΚΑΙ Ν.12(I)/2006. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy


Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΑπλοποιημένα Πρότυπα Έγγραφα για Διαγωνισμούς κάτω των ορίων για Υπηρεσίες και Προμήθειες με Ηλεκτρονική Υποβολή (Μέγεθος Αρχείου: 348,36Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) στην ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Μέγεθος Αρχείου: 501,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες και Υπηρεσίες με βάση το Άρθρο 90(1) (β) και το Άρθρο 90(1) (γ) (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) (Μέγεθος Αρχείου: 223,39Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΔικαιούμενοι συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 177,82Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπο Έγγραφο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς για Αγορά Νομικών Υπηρεσιών (Μέγεθος Αρχείου: 200,41Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυνοπτικός Οδηγός Δημιουργίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών - 18.4.2018 (Μέγεθος Αρχείου: 1682,12Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Έργα, με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 2776,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Προμήθειες με βάση το Νόμο Ν.73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 483,84Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου rarΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Υπηρεσίες με βάση το Νόμο 73(Ι)/2016 (Ανοιχτή Διαδικασία) (Μέγεθος Αρχείου: 738,85Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής - (Ειδικοί Όροι) ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Μέγεθος Αρχείου: 54,06Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων Πολιτικής Μηχανικής (με κατά προσέγγιση ποσότητες) - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 903,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 762,22Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή και Συντήρηση Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ Ι (Γενικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 784,4Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίου για Μελέτη και Κατασκευή Δημοσίων Έργων - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (Ειδικοί Όροι) (Μέγεθος Αρχείου: 53,55Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου zipΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Διαφημιστικές Υπηρεσίες (Μέγεθος Αρχείου: 573,16Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων - ΤΟΜΟΣ Β (Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών) (Μέγεθος Αρχείου: 475,79Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων - ΕΝΤΥΠΑ . Προσάρτημα: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ (Μέγεθος Αρχείου: 316,18Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΌροι Συμβολαίων για την Κατασκευή Δημοσίων Έργων -Ανακοίνωση όσον αφορά την Εγκύκλιο ΓΛ/ΑΑΔΣ 52 (Μέγεθος Αρχείου: 32,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠρότυπα Σχέδια Εγγράφων Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών Οικοδομικών Έργων - ΤΟΜΟΣ Α - (Οδηγίες προς τους Οικονομικούς Φορείς) (Μέγεθος Αρχείου: 577,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕθνικός Κώδικας Δεοντολογίας για τη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων (Μέγεθος Αρχείου: 1228,88Kb)