Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Η παροχή αξιόπιστης και ολοκληρωμένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα υποστηριχθεί με την εφαρμογή του νέου μηχανογραφημένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (σύστημα ERP), το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα και θα υποστηρίξει τις λειτουργίες της λογιστικής, των μισθολογίων και του Προϋπολογισμού, καθώς και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

Η εφαρμογή του συστήματος αυτού θα αναβαθμίσει την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και θα διασφαλίσει την παροχή πιο αξιόπιστης και άμεσης πληροφόρησης, συνεισφέροντας στην ορθότερη λήψη αποφάσεων, προς εξυπηρέτηση του πολίτη.