Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Έντυπα - Δημόσιες Συμβάσεις
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. ΓΛ/ΑΑΔΣ 103)
 
- ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
- ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ
 
- ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- ΠΙΝΑΚΑΣ IV - (Κ.Δ.Π. 138/2016) - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Κανονισμοί 19, 21 και 22)
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. ΚΕΑΑ 12) - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΑΡ. ΚΕΑΑ 12) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
- ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
 
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
 
- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
- ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
 
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
 
- ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
 


Εξετάσεις

Θέσεις Λογιστών - Εξετάσεις 20/4/2019

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά