English
Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Σύνδεσμοι | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΓενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση

Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων

English
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου έχει την κύρια ευθύνη για την ορθή και έγκαιρη καταβολή τόσο των αποδοχών των Αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των Κρατικών Υπαλλήλων όσο και των συνταξιοδοτικών τους ωφελημάτων.

Με την εφαρμογή μηχανογραφημένων συστημάτων ή Διεύθυνση έθεσε ως κύριο στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθότερη και πιο αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Ταυτόχρονα μέσα από τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των συστημάτων της η Διεύθυνση μας έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα της και έχει θέσει σε εφαρμογή συστήματα εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν την ορθή καταβολή των οφειλόμενων ποσών.

Στη Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων υπάγονται οι πιο κάτω Τομείς:


2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ/ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

I. Η ορθή και έγκαιρη καταβολή:
 • Των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους.
 • Του εφ’ άπαξ ποσού στους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και στους Κρατικούς Υπαλλήλους που αφυπηρετούν.
 • Των συντάξεων στους Κυβερνητικούς συνταξιούχους ή στις χήρες και τα τέκνα τους.
 • Της κρατικής αρωγής σε κληρικούς που λειτουργούν σε ιερούς ναούς της υπαίθρου.
II. Η ετοιμασία των προϋπολογισμών των αποδοχών και διαφόρων επιδομάτων για τους Αξιωματούχους της Δημοκρατίας και τους Κρατικούς Υπαλλήλους, τόσο για το τρέχον έτος όσο και για τα επόμενα τρία έτη, που αποστέλλεται στα Τμήματα για τις σχετικές διορθώσεις, αν υπάρχουν, πριν ενσωματωθούν στους Προϋπολογισμούς.

III. Η τήρηση αρχείου για όλους τους Κρατικούς Υπαλλήλους τα οποία αξιοποιούνται από τα Τμήματα για την ετοιμασία διαφόρων μελετών.

IV. Η διαχείριση του Ταμείου Προνοίας του Τακτικού Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού με βάση τη συμφωνία που έγινε μεταξύ της Κυβέρνησης και των συντεχνιών που διασφαλίζει την κατοχύρωση των χρημάτων του Ταμείου. Προβαίνει επίσης στην καταβολή του Ταμείου Προνοίας στο Τακτικό Ωρομίσθιο Κυβερνητικό Προσωπικό κατά την αφυπηρέτηση / παραίτηση του.

V. Η μελέτη, έγκριση και παρακολούθηση της παραχώρησης προκαταβολών για την αγορά οχημάτων σε υπαλλήλους που χρησιμοποιούν εκτεταμένα το ιδιωτικό τους όχημα για υπηρεσιακούς σκοπούς καθώς και προκαταβολών για αγορά επίπλων και σκευών και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που μετατίθενται στο εξωτερικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ / ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΙΣΘΩΝ

I. ΑΠΟΛΑΒΕΣ

1. Καθορισμός απολαβών:

Οι απολαβές περιλαμβάνουν:

i. Τον ακαθάριστο μισθό ο οποίος αποτελείται από:

(α) Το βασικό μισθό που καθορίζεται είτε από βαθμίδα μισθοδοτικής κλίμακας είτε από πάγιο μισθό, ανάλογα με τη θέση του υπαλλήλου. Στους βασικούς μισθούς την 01/7/2005 έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ.50(I)2005, ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών που είχαν παραχωρηθεί μέχρι τις 30.6.2005.

(β) Τις γενικές αυξήσεις μισθών, το ποσοστό των οποίων από 01.01.2009 ανέρχεται στο 6,656%, με ελάχιστο ποσό γενικών αυξήσεων το ποσό των €880,69. Μέχρι τις 30.6.2005 το ποσοστό ανερχόταν σε 44,447% και ενσωματώθηκε ολόκληρο στους βασικούς μισθούς.

(γ) Το τιμαριθμικό επίδομα το οποίο αναθεωρείτο κάθε έξι μήνες την 1η Ιανουαρίου και 1η Ιουλίου κάθε χρόνου. Στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων, το ποσοστό που ίσχυε για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου, 2011 και συνεχίζει να είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα λόγω της αναστολής παραχώρησης τιμαριθμικού επιδόματος από 01/01/2012 μέχρι 31/12/2016 (Ν.192(Ι)/2011, Ν.185(Ι)/2012 και Ν.73(Ι)/2014), ανέρχεται σε 27,99% και υπολογίζεται επί του (α+β) πιο πάνω, με ελάχιστο ετήσιο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος το ποσό των €3.370.

Σχετική Νομοθεσία

· Ν.192(Ι)/2011 - Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νομός του 2011
· Ν.185(Ι)/2012 - Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (τροποποιητικός) Νομός του 2012
· Ν.73(Ι)/2014 - Ο περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (τροποποιητικός) Νομός του 2014

Σχετικοί Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
· Εγκ.Αρ.1445- ημερ. 6/2/2012
· Εγκ.Αρ.1465- ημερ. 4/1/2013
· Εγκ.Αρ.1503- ημερ. 18/7/2014

ii. Τα διάφορα επιδόματα, όπως επίδομα βάρδιας, επίδομα υπερωριών, γενικό επίδομα εξωτερικού, και διάφορα άλλα επιδόματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τους αντίστοιχους Νόμους ή Κανονισμούς που διέπουν το κάθε επίδομα. Καταβάλλονται, επίσης, επιδόματα σε Μαθητευόμενους Νοσοκόμους υπό εκπαίδευση στη Σχολή Νοσοκόμων, Ιατρούς και Κτηνιάτρους για εξάσκηση πριν την εγγραφή τους, Ιατρούς για απόκτηση ειδικότητας κ.α.

Πίνακες Μισθών

N.35(I)/2007 - Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 και του 2012

2. Καταβολή απολαβών:

(α) Νόμισμα και χρόνος καταβολής απολαβών

Οι απολαβές καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα, εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών εγκρίνει την καταβολή τους πριν από το τέλος οποιουδήποτε μήνα όπως π.χ. πληρωμή των απολαβών του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου που καταβάλλονται πριν τα Χριστούγεννα. Οι απολαβές των υπαλλήλων που είναι πληρωτέες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλονται σε Κυπριακό νόμισμα. Αν όμως αυτές είναι πληρωτέες εκτός της Δημοκρατίας, τότε καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας που αυτές είναι πληρωτέες εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών, με ειδική απόφασή του, εξουσιοδοτήσει την καταβολή τους σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα της χώρας στην οποία αυτές είναι πληρωτέες.

(β) Τρόπος Πληρωμής Μισθού

Η μισθοδοσία, έναντι σταδιακής κατάργησης της έκδοσης προσωπικών επιταγών, διενεργείται σήμερα αποκλειστικά με τραπεζικά εμβάσματα, μέσω οποιασδήποτε Εμπορικής Τράπεζας ή Συνεργατικού Ιδρύματος, για σκοπούς ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης του υπαλλήλου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο υπάλληλος προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εργοδότη, με τίτλο «Εξουσιοδότηση Πληρωμής Μισθού με Τραπεζικό Έμβασμα».

(γ) Τόπος Αποστολής Αλληλογραφίας

Η επιλογή του τόπου αποστολής της αλληλογραφίας που ταχυδρομείται από τον Τομέα Μισθών γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο Υπάλληλος «Εξουσιοδότηση Τόπου Αποστολής Αλληλογραφίας». Ο υπάλληλος μπορεί να επιλέξει να ταχυδρομείται η αλληλογραφία του είτε στη Διεύθυνση Κατοικίας είτε στη Διεύθυνση Εργασίας. Για την αποστολή της αλληλογραφίας στη διεύθυνση εργασίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Κώδικα Τόπου Εργασίας από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος με την υποβολή του Εντύπου «ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Έντυπο Γ.Λ.44Ζ).


3. Αποκοπές από τις απολαβές:

Από τους μισθούς γίνονται διάφορες αποκοπές οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, όπως πιο κάτω:

Α. Υποχρεωτικές αποκοπές (βλέπε συνοπτικό πίνακα αποκοπών)

(α) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 ανέρχεται στο 3,95% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους ανέρχεται στο 7,8%. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, που ισχύει από τον Ιανουάριο 2013 είναι €4.533 το μήνα.

Σημειώνεται ότι οι κρατικοί υπάλληλοι πιστώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με επιπρόσθετο ποσοστό το οποίο εισφέρει η Κυβέρνηση σαν κράτος και σαν εργοδότης για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του Τ.Κ.Α. και ανέρχεται στο 11.65% (για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011). Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους είναι 7.8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών .

Όταν ο υπάλληλος που διορίστηκε σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και τυχόν υπηρεσίας σε έκτακτη ή ωρομίσθια θέση, τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 7,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει.

Σύμφωνα με την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, τα προαναφερόμενα ποσοστά ισχύουν για την πενταετή περίοδο από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2018 και αναθεωρούνται στη συνέχεια ως εξής:

α)Υπάλληλοι που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 01/10/2011
01/01/2019 μέχρι 31/12/2023
01/01/2024
μέχρι
31/12/2028
01/01/2029
μέχρι
31/12/2033
01/01/2034
μέχρι
31/12/2038
01/01/2039
μέχρι ……
Υπάλληλος 4,20%4,45%4,70%4,95%5,20%
Εργοδότης12,40%13,15%13,90%14,65%15,40%

β) Υπάλληλοι που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και έκτακτοι υπάλληλοι
01/01/2019 μέχρι 31/12/2023
01/01/2024
μέχρι
31/12/2028
01/01/2029
μέχρι
31/12/2033
01/01/2034
μέχρι
31/12/2038
01/01/2039
μέχρι ……
Υπάλληλος 8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%
Εργοδότης8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%

Σχετική Νομοθεσία

Ν.193(Ι)/2012- Ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (τροποποιητικός) (αρ.4) Νόμος του 2012

(β) Ταμείο Χηρών και Ορφανών

Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων από 1/10/2011 ανέρχεται στο 2% επί των συντάξιμων απολαβών τους. Το αντίστοιχο ποσοστό εισφοράς κρατικών αξιωματούχων από 1/1/2013 καθορίστηκε στο 3% επί των συντάξιμων απολαβών τους. (Από 1/11/2012 μέχρι 31/12/2012 το ποσοστό εισφοράς στο ταμείο Χηρών και Ορφανών για τους αξιωματούχους είχε καθοριστεί σε 2% επί των συντάξιμων απολαβών, ώστε να συνάδει με αυτό των κρατικών υπαλλήλων).

Οι συντάξιμες Απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών καθώς και οποιαδήποτε συντάξιμα επιδόματα (όπως επιδόματα παραστάσεως και γραμματειακών υπηρεσιών). Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές.

Μέχρι τις 30/9/2011 το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων και αξιωματούχων ανερχόταν στο 0,75% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και πέραν αυτού σε ποσοστό 1,75% μέχρι το ολικό ποσό του μισθού τους.

Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Όταν υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σ΄ αυτό.

Οι εν λόγω περιοδικές εισφορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.216(Ι)/2012), δεν είναι επιστρεπτέες, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο εισφορέας πεθάνει ή παύσει να κατέχει το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και δεν είναι νυμφευμένος ή δε δικαιούται σε χορήγηση σύνταξης .


(γ) Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης

Το ποσοστό αποκοπής για τη βιωσιμότητα του Σχεδίου εφαρμόζεται από 1/10/2011 και ανέρχεται στο 3% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη και συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία πριν την 1/10/2011. Παρακρατείται, επίσης, ποσοστό 6,8% επί των συντάξιμων απολαβών των αξιωματούχων που ΔΕΝ καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό, και, με βάση νομοθεσία ή πρόνοια του συμβολαίου τους, κατά τη λήξη της θητείας τους , είναι δικαιούχοι σε σύνταξη. Τουναντίον, αξιωματούχοι που, με βάση πρόνοια του συμβολαίου τους, δικαιούνται σε εφάπαξ ποσό μόνο κατά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, συνεισφέρουν μόνο ποσοστό 3% επί των συντάξιμων απολαβών τους.

Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές. Η αποκοπή τερματίζεται με την αφυπηρέτηση/ παραίτηση του υπαλλήλου ανεξαρτήτως αν έχει συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας.

Η αποκοπή εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου δεν είναι επιστρεπτέες.

Σε περίπτωση που Αξιωματούχος αποβιώσει ή του οποίου έχει λήξει η θητεία ή του οποίου έχει τερματιστεί η υπηρεσία και δε δικαιούται στη χορήγηση ωφελημάτων, επιστρέφεται σε αυτόν ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο του το σύνολο των αποκοπών του με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο. Αξιωματούχος δε που επανεκλέγεται ή επαναδιορίζεται στο ίδιο λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος σε ωφέλημα ή σε ωφελήματα υποχρεούται να επιστρέψει στην Δημοκρατία το ποσό των αποκοπών που του είχαν επιστραφεί μαζί με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο.

Σχετική Νομοθεσία για εισφορά στο Ταμείο Χηρών και στο Σχέδιο Σύνταξης:

· Ν.88(Ι)/2011 - Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011
· Ν.136(Ι)/2012 - Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012
· Ν.182(Ι)/2012 - Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2012
· Ν.113(Ι)/2011 - Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2011
· Ν.191(Ι)/2011 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011
· Ν.216(Ι)/2012 – Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012

Σχετικοί Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
· Εγκ.Αρ.1429- Ημερ. 16/6/2011
· Εγκ.Αρ.1472- Ημερ. 29/1/2013
· Εγκ.Αρ.1437- Ημερ. 14/9/2011
· Εγκ.Αρ.1445- Ημερ. 06/2/212
· Εγκ.Αρ.1470- Ημερ. 24/1/2013

(δ) Έκτακτη Εισφορά

Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της έκτακτης εισφοράς εφαρμόζονται από 1/9/2011, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων/ αξιωματούχων όπως επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, γραμματειακών υπηρεσιών κλπ ως ακολούθως:

01/9/2011 - 31/12/2011
01/01/2012 - 31/12/2013
01/01/2014 - 31/12/2016
Απολαβές
Ποσοστό
Απολαβές
Ποσοστό
Απολαβές
Ποσοστό
1-€1.500
0%
1-€2.500
0%
1-€1.500
0%
€1.501-€2.500
1,50%
€2.501-€3.500
2,50%
€1.501-€2.500
2,50%
€2.501-€3.500
2,50%
€3.501-€4.500
3,00%
€2.501-€3.500
3,00%
€3.501-€4.500
3,00%
€4.501-…....…
3,50%
€3.501-….…...
3,50%
€4.501-…...…
3,50%

Αξιωματούχοι και εργοδοτουμένοι της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αμείβονται με πάγιο μισθό ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία ή που βρίσκονται ή θα φθάσουν στην ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων στην ανώτατη βαθμίδα της ψηλότερης κλίμακας των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα αποκόπτεται επιπλέον 0,50% έκτακτη εισφορά από τις ακαθάριστες απολαβές τους, αυξάνοντας την πιο πάνω κλιμάκωση κατά 0,50%.

Η έκτακτη εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Σχετική Νομοθεσία:
· Ν.112(Ι)/2011 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νομός του 2011
· Ν.193(Ι)/2011 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νομός του 2011
· Ν.74(Ι)/2012 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νομός του 2012
· Ν.184(Ι)/2012 - Ο περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νομός του 2012

Σχετικοί Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
· Εγκ.Αρ.1437-Ημερ.14/9/2011
· Εγκ.Αρ.1445-Ημερ. 6/02/2012
· Εγκύκλιος Επιστολή 02/7/2012
· Εγκ.Αρ.1465-Ημερ. 4/01/2013

(ε) Μείωση Απολαβών

Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της μείωσης απολαβών εφαρμόζονται από 1/12/2012, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων / αξιωματούχων όπως επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, γραμματειακών υπηρεσιών κλπ ως ακολούθως:

01/12/2012 – 31/5/2013
01/6/2013 - 31/12/2013
01/01/2014 - ……..
Απολαβές
Ποσοστό
Απολαβές
Ποσοστό
Απολαβές
Ποσοστό
1-€1.000
0%
1-€1.000
0,80%
1-€1.000
3,80%
€1001-€1.500
6,50%
€1.001-€1.500
7,30%
€1001-€1.500
10,30%
€1.501-€2.000
8,50%
€1.501-€2.000
9,30%
€1.501-€2.000
12,30%
€2.001-€3.000
9,50%
€2.001-€3.000
10,50%
€2.001-€3.000
13,50%
€3.001-€4.000
11,50%
€3.001-€4.000
13,00%
€3.001-€4.000
16,00%
€4.001-€……..
12,50%
€4.001-€……..
14,50%
€4.001-€…….
17,50%

Η μείωση απολαβών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα .

Σχετική Νομοθεσία:

· Ν.168(Ι)/2012 - Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2012
· Ν.31(Ι)/2013 - Ο περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

Σχετικοί Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
· Εγκ.Αρ.1461-Ημερ.13/12/2012
· Εγκ.Αρ.1479-Ημερ. 4/6/2013

(ζ) Αποκοπή για Φιλοδώρημα Συμβασιούχων

Από 14/2/2014 αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές κάθε εργοδοτούμενου που απασχολείται με σύμβαση και δικαιούται σε φιλοδώρημα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του οι οποίες συνίστανται από το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.

Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος αποχωρήσει χωρίς να έχει συμπληρώσει 3ετή υπηρεσία.

Σχετική Νομοθεσία:

· Ν.14(Ι)/2014 - Ο περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτούμενους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2014.
· Εγκ.Αρ.1498-Ημερ. 08/5/2014

(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από 01/8/2013 Κρατικοί υπάλληλοι, αξιωματούχοι και συνταξιούχοι της κρατικής υπηρεσίας οι οποίοι είναι δικαιούχοι σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καταβάλλουν υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών, οι οποίες συνίστανται στο βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα, ή επί της επαγγελματικής σύνταξης (μετά την αφαίρεση του αναλογικού μέρους της σύνταξης του Τ.Κ.Α.) στην περίπτωση των συνταξιούχων προσώπων.

Η αποκοπή επιβάλλεται και επί του 13ου μισθού και εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Σχετική Νομοθεσία/Κανονιστική Διοικητική Πράξη:

· Ν.35(Ι)/2013 - Ο περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Ρυθμίσις και Τέλη) Νόμους του 1978 έως 2000
· Κ.Δ.Π.143/2013 - Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Γενικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013
(θ) Αποκοπή Αναλογικής Σύνταξης

Από τους αξιωματούχους / κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται ενώ έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτούνται σύνταξη γήρατος κατά ή οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 63 ετών, αποκόπτεται από το μισθό τους το ποσό της αναλογικής σύνταξης από 01/01/2013 με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου που αναφέρει τα εξής:

«Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.»

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Αρ.1708-ημερ.10/5/2013

(ι) Φόρος Εισοδήματος

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αποκόπτεται από τις αποδοχές των Υπαλλήλων βασίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2014. Στον υπολογισμό της αποκοπής φόρου εισοδήματος από τις αποδοχές λαμβάνονται υπόψη (εκτός από τις συνεισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και ταμείο χηρών και τέκνων καθώς και άλλες αποκοπές οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα) οι εκπτώσεις φόρου που δηλώνει ο Αξιωματούχος/ Υπάλληλος με την υποβολή του εντύπου «Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων».


(κ) Άλλες Αποκοπές

Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. αποκοπές για εξόφληση προκαταβολών για αγορά αυτοκινήτου (που χορηγήθηκε πριν την 1/1/2012), για αγορά Ομολογιών ή διαφόρων νομισμάτων, για αγορά επίπλων και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στις διάφορες Πρεσβείες της Δημοκρατίας, Δικαστικά εντάλματα κ.α.

Β. Προαιρετικές αποκοπές

· Συνδρομή σε συντεχνία το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κάθε συντεχνία.
· Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας των Κλαδικών Επιτροπών κ.α.
· Εθελοντική Εισφορά στην Οικονομία

4. Αλληλογραφία που αποστέλλεται στους υπαλλήλους:
· Μετά την εξόφληση τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε για την αγορά οχήματος, αποστέλλεται επιστολή για σκοπούς απαλλαγής του οχήματος από την ενεχυρίαση του στην Κυβέρνηση η οποία πρέπει να παρουσιαστεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τα περαιτέρω.
· Η μηνιαία κατάσταση Μισθοδοσίας καθώς και το Πιστοποιητικό Αποδοχών για το Έτος (Ε.Πρ.63) μπορούν να εκτυπωθούν από τον ίδιο τον κρατικό υπάλληλο μέσω του διαδικτυακού συστήματος του Τομέα Μισθών, αφού πρώτα εγγραφεί και λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.

5. Τήρηση προσωπικών λογαριασμών για οφειλές στην Κυβέρνηση:

Στον Τομέα Μισθών τηρούνται, μεταξύ άλλων, και οι πιο κάτω προσωπικοί λογαριασμοί για οφειλές στην Κυβέρνηση:
· για αγορά αυτοκινήτων
· για αγορά ομολογιών
· για αγορά διαφόρων νομισμάτων
· για οφειλόμενες συνεισφορές (πέραν των 400 μηνών) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Σχέδιο Συντάξεων
· για πληρωμές ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό
· για αγορά επίπλων και σκευών σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό
· για αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.

ΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(Α)Έντυπα Μισθολογίου Κρατικών Υπαλλήλων

Η πληρωμή των αποδοχών γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Για την πληρωμή των αποδοχών υπάρχουν τα πιο κάτω έντυπα της σειράς Γ.Λ. 44, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι ανάλογα με την αλλαγή που υπάρχει στα στοιχεία των Υπαλλήλων.

α) Έντυπο Γ.Λ.44 Α «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που θα αρχίσουν να πληρώνονται το μισθό τους μέσω του Κρατικού Μισθολογίου. Καλύπτει τόσο τους έκτακτους όσο και τους μόνιμους νεοδιοριζόμενους. Για την αποφυγή ταλαιπωριών το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται εξ΄ ολοκλήρου και ορθά.

β) Έντυπο Γ.Λ.44 Β «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ /ΑΠΟΚΟΠΩΝ»

Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που υπάρχει αλλαγή στο επίδομα ή και αποκοπή. Οι κωδικοί αριθμοί των επιδομάτων και των αποκοπών φαίνονται στα ολικά των μηνιαίων καταστάσεων πληρωμής μισθών (PAYROLL) που στέλλονται στα Τμήματα κάθε μήνα.

γ) Έντυπο Γ.Λ.44 Γ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

Αφορά αλλαγή στα επιδόματα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.

δ) Έντυπο Γ.Λ.44 Δ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

Έντυπο για αλλαγή των μισθοδοτικών στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων που βρίσκονται σε συνδυασμένες κλίμακες.

ε) Έντυπο Γ.Λ.44 Ε «ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ -
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ»
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
· Προαγωγής
· Ακύρωσης προαγωγής
· Διορισμού εκτάκτου υπαλλήλου σε οργανική θέση
· Διορισμού υπαλλήλου σε άλλη οργανική θέση από αυτή που κατέχει
· Επαναδιορισμού στην Κυβέρνηση μετά από παραίτηση.

στ) Έντυπο Γ.Λ.44 ΣΤ «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟ»

Χρησιμοποιείται το έντυπο αυτό για τους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα, τελειώνει η διαθεσιμότητα ή και επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή που αφορά μισθό.

ζ) Έντυπο Γ.Λ.44 Ζ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

Με το έντυπο αυτό κοινοποιούνται όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που αλλάζουν τόπο εργασίας με σκοπό την αποστολή της αλληλογραφίας του υπαλλήλου στο τόπο εργασίας όταν ο υπάλληλος το επιλέξει.

η) Έντυπο Γ.Λ.44 Η «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ»

Αφορά τους υπαλλήλους που ευρίσκονται με άδεια μητρότητας χωρίς απολαβές, με γονική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Μη Δημοσίου συμφέροντος, με Εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια ασθενείας με μισές απολαβές.

θ) Έντυπο Γ.Λ.44 Θ «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που για οποιονδήποτε λόγο τερματίζονται οι υπηρεσίες τους.

ι) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΖ) «ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ»

Η πληρωμή για υπερωριακή απασχόληση κρατικών υπαλλήλων μαζί με το μισθό τους στο τέλος του μήνα γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού.

κ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΑ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ»

Η αλλαγή χρέωσης μισθού σε άλλη δαπάνη στον Προϋπολογισμό /Κεφάλαιο /Υποδιαίρεση Κεφαλαίου/ Άρθρο /θέση, γίνεται με το έντυπο αυτό.

λ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΒ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ»

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις μεταθέσεων του εναλλάξιμου προσωπικού μόνο από ένα Υπουργείο /Τμήμα σε άλλο.

μ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΓ) «ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝ»

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται γενικά για αλλαγές που δεν καλύπτονται από όλα τα άλλα έντυπα της σειράς Γ.Λ.44. Για κάθε αλλαγή που γίνεται στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταυτότητας καθώς και το όνομα του υπαλλήλου.

ν) Έντυπο: «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ»

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.

(Β) Χρόνος υποβολής αλλαγών μισθολογίου

Τα έντυπα που αφορούν σε αλλαγές των στοιχείων των υπαλλήλων αποστέλλονται συμπληρωμένα στο Γενικό Λογιστήριο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας με σχετική εγκύκλιό του, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την καταχώρηση επικαιροποίηση των στοιχείων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι, με στόχο την έγκαιρη έκδοση του μισθολογίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοια έντυπα μπορούν ν’ αποστέλλονται μετά τις καθοριζόμενες ημερομηνίες, μετά από συνεννόηση με τον Τομέα Μισθών.


ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες

Σύμφωνα με τους περί Συντάξεων Νόμους, στους Κρατικούς Υπαλλήλους χορηγούνται από την ημερομηνία αφυπηρέτησής τους συνταξιοδοτικά ωφελήματα (σύνταξη και εφάπαξ φιλοδώρημα). Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα υπολογίζονται και καταβάλλονται από την Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων.

Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των:

 1. Αξιωματούχων του κράτους
 2. Κρατικών υπαλλήλων
 3. Δικαστών Ανωτάτου και Επαρχιακού Δικαστηρίου
 4. Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
 5. Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 6. Χηρών και τέκνων


i. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα αξιωματούχων του κράτους


Ο όρος «Αξιωματούχος του Κράτους» περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς, τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τους Βουλευτές και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των Αξιωματούχων του Κράτους αποτελούνται από την καταβολή φιλοδωρήματος και ετήσιας σύνταξης, και καθορίζονται από τον «Περί Συντάξεων (Ορισμένοι Αξιωματούχοι της Δημοκρατίας) Νόμο του 1980 έως 2005».

Οι Αξιωματούχοι του Κράτους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν την καταβολή πλήρους σύνταξης ή την καταβολή ελαττωμένης σύνταξης και φιλοδωρήματος.

Ο τρόπος υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των κρατικών αξιωματούχων έχει ως εξής:

Α. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας

Αν η υπηρεσία είναι < 30 μηνών:

Ετήσια σύνταξη = 1/3 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Αν η υπηρεσία είναι > 30 μηνών:

Ετήσια σύνταξη = 2/3 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 δικαιούται:

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3


Β. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων

Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία όχι λιγότερη των 30 μηνών:

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερη των 30 μηνών:

Το ποσό αυξάνεται κατά 25% για κάθε έτος πέραν των 30 μηνών ή το αναλογούν ποσοστό για το μέρος του έτος που κερδήθηκε σε συμπληρωμένους μήνες, με ανώτατο όριο τα 2/3 του ποσού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 2011 δικαιούται:

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3


Γ. Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Υπουργός

Αν η υπηρεσία είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών και μικρότερη των 18 μηνών:

Μόνο φιλοδώρημα

Φιλοδώρημα = Μηνιαίες συντάξιμες απολαβές / 8 X μήνες υπηρεσία

Αν η υπηρεσία είναι μεγαλύτερη των 18 μηνών και μικρότερη των 30 μηνών:

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης x μήνες υπηρεσίας /30

Αν έχει συμπληρώσει υπηρεσία μεγαλύτερη των 30 μηνών:

Ετήσια σύνταξη = 1/6 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης

Το ποσό αυξάνεται κατά 25% για κάθε έτος πέραν των 30 μηνών ή το αναλογούν ποσοστό για το μέρος του έτος που κερδήθηκε σε συμπληρωμένους μήνες, με ανώτατο όριο τα 2/3 του ποσού των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 2011 δικαιούται:

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3


Δ. Βουλευτές

Μια θητεία (60 μήνες) ή τουλάχιστον 48 μήνες για κανονική εκλογή και τουλάχιστο 24 μήνες για πλήρωση κενωθείσας έδρας:

Ετήσια σύνταξη = 3/660 X ετήσιες συντάξιμες απόλαβες κατά την ημερομηνία αποχώρησης x 60 μήνες (έστω και αν η πραγματική υπηρεσία είναι μεταξύ 48 και 60 μηνών)

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 88(1)/2011 2011 δικαιούται:

Ελαττωμένη σύνταξη = 3/4 της ετήσιας σύνταξης, όπως υπολογίστηκε πιο πάνω

Φιλοδώρημα = Ετήσια ελαττωμένη σύνταξη X 14/3


Σημείωση: η καταβολή της σύνταξης αρχίζει στο 60ο έτος της ηλικίας του Αξιωματούχου και αναστέλλεται σε περίπτωση που ο συνταξιοδοτούμενος αναλάβει άλλο αξίωμα στη Δημοκρατία.
ii. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα κρατικών υπαλλήλων


Καθορίζονται από τον «Περί Συντάξεων Νόμο του 1997 έως 2005».

Ο όρος «Κρατικός Υπάλληλος» σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στην Κρατική Υπηρεσία που περιλαμβάνει τη Δημόσια Υπηρεσία, την Υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού Λογιστή και των Βοηθών τους, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, υπηρεσία στις Δυνάμεις Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Πολιτική Άμυνα) και στο Στρατό της Δημοκρατίας και υπηρεσία σε οποιαδήποτε θέση με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με Νόμο.


ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

(α) Αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας:
· Δημόσιοι Υπάλληλοι – 63 ετών

Με βάση τον Περί Συντάξεων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2005, από την 1/7/2005 επεκτάθηκε σταδιακά το όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων από το 60ο έτος στο 63ο έτος της ηλικίας ως ακολούθως:
 1. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2005 και της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών.
 2. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων που συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας τους μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ης Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών περιλαμβανομένων, είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.
 3. Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημοσίου υπαλλήλου που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του κατά ή μετά την 1η Ιουλίου 2008 , είναι η ηλικία των 63 ετών.

· Μέλη Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
Μέχρι το βαθμό του Λοχία - 55 ετών
Από το βαθμό του Υπαστυνόμου και πάνω - 60 ετών

· Μέλη Στρατού
η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης καθορίζεται από τον «Περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμο του 1990 έως 2003» και διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό.

· Εκπαιδευτικοί - 60 ετών

(β) Οικιοθελής Πρόωρη αφυπηρέτηση (άνω των 45 ετών ή 48 ετών για προσλήψεις από 1/7/2005 και μετά)

(γ) αφυπηρέτηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος

(δ) αφυπηρέτηση λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας

(ε) λόγω διορισμού σε Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης

(στ) αφυπηρέτηση για να αναλάβει ο υπάλληλος δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει

(ζ) αναγκαστική αφυπηρέτηση

(η) παραίτηση


ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ:

Απαραίτητη προϋπόθεση η συντάξιμη υπηρεσία να μην είναι λιγότερη από 3 χρόνια και ο διορισμός να είναι επικυρωμένος.

«Συντάξιμη υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό σύνταξης ή φιλοδωρήματος ή άλλων ωφελημάτων δυνάμει του Νόμου. Για τον υπολογισμό της ολικής συντάξιμης υπηρεσίας υπαλλήλου, χρονική περίοδος μέχρι 15 ημερών αγνοείται και πάνω από 15 μέρες λογίζεται ως πλήρης μήνας. Περίοδος άδειας άνευ απολαβών δεν θεωρείται συντάξιμη υπηρεσία.

«Συντάξιμες απολαβές» σημαίνει τον ετήσιο βασικό μισθό, το ποσοστό της γενικής αύξησης και το τιμαριθμικό επίδομα που καταβάλλονται στον υπάλληλο κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησης του.


ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΟΡΜΟΥΛΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

 1. για αφυπηρέτηση λόγω ορίου ηλικίας
 2. για οικιοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση από την ηλικία των 45 ετών και με 5 συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας ή άνω των 48 ετών για προσλήψεις από 1/7/2005 και μετά.


Ετήσια σύνταξη = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές (12 μήνες) Χ μήνες συντάξιμης υπηρεσίας (μέγιστος . αρ. 400) / 800

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3, ή

Τροποποιητικός Νόμος Ν. 69(Ι)/2005

· Με ή μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους της ηλικίας και συντάξιμης υπηρεσίας 412 ή περισσοτέρων μηνών :

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14.5 /3

· Με ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και συντάξιμης υπηρεσίας 424 ή περισσοτέρων μηνών :

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 15 /3

· Με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας και συντάξιμης υπηρεσίας 436 ή περισσοτέρων μηνών :

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 15,5 /3

Η ετήσια σύνταξη καταβάλλεται μηνιαία και η καταβολή της αρχίζει άμεσα εάν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών, διαφορετικά αναστέλλεται μέχρι την συμπλήρωση της ηλικίας των 55 ετών. Για υπαλλήλους που προσελήφθηκαν μετά την 1/7/2005 ισχύει η ηλικία των 58 ετών.

ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ

Όταν υπάλληλος κάτω των 45 ετών ή 48 ετών (για προσλήψεις από 1/7/2005 και μετά) που κατέχει μόνιμη θέση, με επικυρωμένο το διορισμό του και τρία χρόνια υπηρεσίας (36 μήνες) παραιτηθεί από τη Κρατική Υπηρεσία τότε παραχωρείται μόνο φιλοδώρημα το οποίο υπολογίζεται όπως πιο κάτω.

Φιλοδώρημα = (ετήσιες συντάξιμες απολαβές /12) * μήνες συντάξιμης υπηρεσίας
12

Από το φιλοδώρημα αποκόπτεται το ποσοστό των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που ο εργοδότης κατέβαλλε για τον υπάλληλο μαζί με τόκο και επιστρέφονται στον υπάλληλο οι εισφορές του στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών, αφού δεν θα δικαιούται σε σύνταξη και κατά συνέπεια η σύνταξη αυτή δεν θα μεταβιβαστεί στη χήρα και στα τέκνα.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος θα παραιτηθεί λόγω διορισμού σε μόνιμη θέση Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου στο οποίο εφαρμόζεται σχέδιο συντάξεων όμοιο με το Κυβερνητικό, τότε τα ωφελήματα του καταβάλλονται από την Κυβέρνηση στον Οργανισμό (άρθρο 25 του περί συντάξεων Ν97(Ι)/97).

iii. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα δικαστών του ανωτάτου και του επαρχιακού δικαστηρίου

Καθορίζονται από τον ‘περί Δικαστηρίων Νόμο του 1960 έως 2004’.

(α) Ηλικία αφυπηρέτησης

1. Οι δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου αφυπηρετούν λόγω ηλικίας την πρώτη του επόμενου μήνα που ακολουθεί τον μήνα που συμπληρώνουν το 68ο έτος της ηλικίας τους.

2. Ο πρόεδρος του επαρχιακού δικαστηρίου, ανώτερος επαρχιακός δικαστής και επαρχιακοί δικαστές αφυπηρετούν με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας τους.

(β) Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δικαστών του ανωτάτου δικαστηρίου αποτελούνται από:

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3, και

Ετήσια σύνταξη = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές (12 μήνες) Χ μήνες υπηρ. (μεγ. αρ. 300)


Η ετήσια σύνταξη καταβάλλεται μηνιαία, δηλαδή ετήσια σύνταξη Χ 1/12.

(γ) Υπολογισμός των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των δικαστών του επαρχιακού δικαστηρίου

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των δικαστών του επαρχιακού δικαστηρίου αποτελούνται από:

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3, και

Ετήσια σύνταξη = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές (12 μήνες) Χ μήνες υπηρ. (μεγ. αρ. 336)

672

Η ετήσια σύνταξη καταβάλλεται μηνιαία, δηλαδή ετήσια σύνταξη Χ 1/12.

iv. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθορίζονται από τον ‘περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο του 1987 έως 1991’, και αποτελούνται από:

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3, και

Ετήσια σύνταξη = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές (12 μήνες) Χ μήνες υπηρ. (μεγ. αρ. 200)


Η ετήσια σύνταξη καταβάλλεται μηνιαία, δηλαδή ετήσια σύνταξη Χ 1/12.

Συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται η περίοδος άσκησης του αξιώματος του μέλους ή του προέδρου της Ε.Δ.Υ. για συνεχή ή διακεκομμένη περίοδο όχι λιγότερη των 36 συμπληρωμένων μηνών.


v. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καθορίζονται από τον ‘περί Συντάξεων του Προέδρου και των Μελών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο του 1987 έως 1991’, και αποτελούνται από:

Φιλοδώρημα = Ετήσια σύνταξη Χ 14/3, και

Ετήσια σύνταξη = Ετήσιες συντάξιμες απολαβές (12 μήνες) Χ μήνες υπηρ. (μεγ. αρ. 200)


Η ετήσια σύνταξη καταβάλλεται μηνιαία, δηλαδή ετήσια σύνταξη Χ 1/12.


Συντάξιμη υπηρεσία λογίζεται η περίοδος άσκησης του αξιώματος του μέλους ή του προέδρου της Ε.Ε.Υ. για συνεχή ή διακεκομμένη περίοδο όχι λιγότερη των 36 συμπληρωμένων μηνών.

vi. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα χηρών και τέκνων


Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα χηρών και τέκνων καθορίζονται από τον «Περί Συντάξεων Νόμο του 1997 έως 2005». Χορηγούνται σε περίπτωση θανάτου προσώπου αν ο θανών ήταν συνταξιούχος ή εδικαιούτο σύνταξη βάσει της σχετικής Νομοθεσίας, είτε τέτοια σύνταξη χορηγήθηκε είτε όχι, και αποτελούνται από:

(α) Σύνταξη χήρας, όταν καταλείπει σύζυγο, και

(β) Σύνταξη τέκνων, αν υπάρχουν τέκνα που τη δικαιούνται. Τέκνα που δικαιούνται σύνταξη τέκνου είναι αυτά που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 25ο εάν φοιτούν σε σχολή, κολλέγιο, πανεπιστήμιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή εξασκούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιοδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνη κάτω από συνθήκες όπου απαιτείται να αφιερώνουν το σύνολο του χρόνου τους στη φοίτηση ή εξάσκηση τους ή βρίσκονται σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.Πληρωμή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

Οι εγκύκλιοι
αρ. 1427 ημερ. 11/6/1997, αρ. 1478 ημερ. 15/11/1999 και 1516 ημερ. 19/3/2001 είναι σχετικές με την καταβολή των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Είναι απαραίτητο το έντυπο Γεν.60 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ» να συμπληρωθεί από το Υπουργείο / Τμήμα / Ανεξάρτητη Υπηρεσία από το οποίο αφυπηρετεί ο υπάλληλος και να σταλεί στο Γενικό Λογιστήριο 2 μήνες πριν από την ημερομηνία αφυπηρέτησης του υπαλλήλου. Πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται με το έντυπο ΓΛ40 «Ατομικά στοιχεία συνταξιούχου για σκοπούς συνταξιοδοτικών ωφελημάτων» το πιστοποιητικό γεννήσεως του υπαλλήλου, αντίγραφο της επιστολής της αρμόδιας Υπηρεσίας που επιτρέπει στο υπάλληλο να αφυπηρετήσει και το έντυπο ΕΠρ.59 «Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων» και αντίγραφο του εντύπου Γ.Λ. 44Θ (τερματισμός υπηρεσιών) που αποστέλλεται στον Τομέα Μισθών για να τερματιστεί η υπηρεσία του υπαλλήλου.

Όταν ο συνταξιούχος αλλάξει διεύθυνση η εάν επιθυμεί αλλαγή τρόπου πληρωμής ή εάν οι φορολογικές του εκπτώσεις έχουν αλλάξει πρέπει να ειδοποιεί γραπτώς το Γενικό Λογιστήριο. Τα έντυπα ΓΛ40 και ΕΠρ.59 τα οποία υπάρχουν στην ιστοσελίδα μπορείτε να τα τυπώσετε, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στον Τομέα Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου Ταχ. Κώδικας 1441, Λευκωσία.

ΤΟΜΕΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Το ΩΚΠ απαρτίζουν οι ωρομίσθιοι οι οποίοι προσλαμβάνονται και απασχολούνται στην κυβερνητική υπηρεσία, πληρώνονται στη βάση των δεδουλευμένων ωρών εργασίας και εκτελούν χειρονακτική εργασία.

Το ΩΚΠ χωρίζεται στις πιο κάτω κατηγορίες:

· Τακτικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και έχει συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας ως έκτακτο ΩΚΠ
· Έκτακτο ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για να πληρώσει νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν στον προϋπολογισμό ή έναντι υφιστάμενων κενών θέσεων του προϋπολογισμού και δεν έχει ακόμη συμπληρώσει 52 εβδομάδες συνεχούς υπηρεσίας
· Εποχικό ΩΚΠ: είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται για προκαθορισμένη περίοδο, για την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας.
Το ΩΚΠ πληρώνεται σε μηνιαία βάση. Οι ωρομίσθιοι εργάζονται συνήθως 38 ώρες την εβδομάδα, το οποίο αντιστοιχεί σε 165,12 ώρες ανά μήνα. Ο υπολογισμός των μηνιαίων ωρών υπολογίζεται με τον τύπο:


Τα μέλη του Ω.Κ.Π. εντάσσονται ανάλογα με τα επαγγέλματά τους, τα οποία καθορίζονται από το Τ.Δ.Δ.Π., στις αντίστοιχες κλίμακες. Για την κάθε κλίμακα καθορίζεται το ωρομίσθιο, ως ποσό ανά ώρα εργασίας που ορίζει με εγκύκλιό του το Τ.Δ.Δ.Π.

Το ωρομίσθιο του ΩΚΠ αναπροσαρμόζεται λόγω:

Ø αυξομείωσης του τιμαριθμικού επιδόματος (κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο),
Ø παραχώρηση γενικών αυξήσεων (όποτε αυτό αποφασιστεί από την Μ.Ε.Ε.)
Ø προσαύξησης που κερδίζεται (κάθε Απρίλιο)
Όσοι ωρομίσθιοι είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π. δικαιούνται σε άδεια ασθενείας. Εξαιρούνται οι αγροπυροσβέστες που δεν είναι μέλη του Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και Ευημερίας Ω.Κ.Π.

Το μέλους του τακτικού Ω.Κ.Π. δικαιούται σε 40 εργάσιμες μέρες άδειας ασθενείας, οι οποίες μπορούν να αυξηθούν σε 80 μετά από έγκριση του Ιατροσυμβουλίου κατά τη διάρκεια του χρόνου. Το έκτακτο Ω.Κ.Π. δικαιούται άδεια ασθενείας κατ΄ αναλογία της έκτακτης απασχόλησης του, 25 εργάσιμες μέρες το χρόνο.

Η πρώτη μέρα άδειας ασθενείας δεν πληρώνεται ούτε για τους τακτικούς ούτε για τους έκτακτους.

Σύμφωνα με τον Καν. 41, το Ω.Κ.Π. δικαιούται σε ετήσια προσαύξηση κάθε 1η Απρίλιου. Το ποσό της ετήσιας προσαύξησης καθορίζεται από την εγκύκλιο του Τ.Δ.Δ.Π. Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτοι ωρομίσθιοι που έχουν υπηρεσία μικρότερη των 52 εβδομάδων δικαιούνται αναλογία προσαύξησης, νοουμένου ότι ήταν στην υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου χρόνου. Αναλογία προσαύξησης δικαιούνται και οι ωρομίσθιοι που απουσίαζαν από την εργασία τους με άδεια άνευ απολαβών ή ήταν με άδεια ασθενείας και πληρώνονταν από το Ταμείο των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Ω.Κ.Π. διέπεται από:

· Κανονισμούς Όρων Απασχόλησης Ω.Κ.Π.
· Εγκυκλίους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
· Αποφάσεις της Μικτής Επιτροπής Εργατών

ΕΝΤΥΠΑ

Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα:

· Γ.Λ.43 – Ατομικά Στοιχεία Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Α- Έντυπο αλλαγής στοιχείων Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Τ. –Καταχώρηση ωρών Τακτικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Β.Ε. – Καταχώρηση ωρών Έκτακτου/Εποχικού Ω.Κ.Π.
· Γ.Λ.43Γ- Καταχώρηση ωρών άδειας ασθενείας για Ω.Κ.Π.
Τα πιο πάνω έντυπα μπορείτε να τα βρείτε σε μορφή PDF στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΕΝΤΥΠΑ» , «ΕΝΤΥΠΑ Γ.Λ.».

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Το Ω.Κ.Π. δικαιούται τα πιο κάτω επιδόματα:

· Επίδομα Επίβλεψης
· Επίδομα αναρρίχησης πασσάλου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου
· Επίδομα Σαββατοκυρίακου και νύκτας
· Επίδομα βάρδιας

Για τα επιδόματα επίβλεψης και αναρρίχησης πασσάλου καθορίζεται ποσό με εγκύκλιο του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, στην αρχή κάθε χρόνου, ενώ τα υπόλοιπα επιδόματα δίνονται με ποσοστό το οποίο προστίθεται στο ωρομίσθιο του υπαλλήλου που το δικαιούται.

Τα εν λόγω επιδόματα έχουν υποστεί μειώσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε Περί Προϋπολογισμού Νόμους, αρχίζοντας από το 2013.

Σημειώνεται ότι το Ω.Κ.Π. με βάση τους κανονισμούς δικαιούταν τα επιδόματα κομπρεσσόρου (Καν. 62), σήραγγας (Καν.56), λουστραδόρου (Καν.64), ζώου (Καν. 60) και περιοδείας (επαρχιακό και παγκύπριο) (Καν.51) τα οποία έχουν καταργηθεί με τις εγκύκλιους Μ.Ε.Ε. αρ 1/2012 ημερ. 25/7/2012 και Μ.Ε.Ε. αρ.3/2014 ημερ. 26/2/2014 του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΩΚΠ θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου στην ενότητα «ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ» κάτω από τη «Διεύθυνση Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων» - «Μονοήμερη εκπαίδευση υπαλλήλων λογιστηρίων» .
Νομοθεσία
Εγκύκλιοι
Εκδόσεις
Έντυπα
Συνήθεις Ερωτήσεις

Για επικοινωνία:
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
1441 Λευκωσία
Τηλεφωνητής: 22602310

Αρ. Φαξ - Μισθοί: 22302039

Αρ. Φαξ - Συντάξεις: 22304559
Αρχή Σελίδας

Για καλύτερη απεικόνιση του Διαδικτυακού Τόπου συνιστάται ανάλυση οθόνης: 1024 με 768 pixels

©2003 - 2015 Κυπριακή Δημοκρατία, Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας