Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Νόμος που τροποποιεί τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο του 2014 (Ν.31(Ι)/2015)Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ_34(Ι)_2015.pdf