Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στο «ΙnBusinessNews» (10/7/2017)


https://www.inbusinessnews.com/inbusiness/news/financials/cyprus/r.-georgioy-to-agrypno-mati-ton-oikonomikon-synallagon-toy-kratoys

Ρ. Γεωργίου: Το άγρυπνο μάτι των οικονομικών συναλλαγών του Κράτους

Τρία έργα υπό εξέλιξη για εκσυγχρονισμό της χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου του Κράτους

Χαράλαμπος Μιχαήλ

Εκσυγχρονίζεται το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας το οποίο αποτελεί το άγρυπνο μάτι για τη νόμιμη και υπεύθυνη διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών του Δημοσίου. Υπό εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο εκσυγχρονιστικό έργο που στόχο έχει την αναβάθμιση και βελτίωση της λογιστικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης του Δημοσίου.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υλοποιούνται τρία επιμέρους έργα για εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής της Υπηρεσίας. Μέχρι το 2020 θα πρ
έπει να πραγματοποιηθεί ο πρώτος ισολογισμός στη βάση των δεδουλευμένων, ενώ εντός του έτους θα γίνει η βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και των εσωτερικών διαδικασιών της Υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για εξεύρεση του κατάλληλου προσφοροδότη ο οποίος θα προχωρήσει στην ανάπτυξη του λογισμικού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP). To εν λόγω σύστημα θα αναπτυχθεί σταδιακά, ενώ η πλήρης εφαρμογή του τοποθετείται χρονικά, 36 μήνες μετά την κατακύρωση της προσφοράς.

Μιλώντας στο ΙnBusinessNews, η Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου μιλά για το έργο εκσυγχρονισμού καθώς και για τους στόχους της Υπηρεσίας, τη δημοσιοποίηση στοιχείων και τη διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του Κράτους.

Ποιος είναι ο στόχος του μεγάλου εκσυγχρονιστικού έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Γενικό Λογιστήριο; Πως προέκυψε η ανάγκη για εκσυγχρονισμό;
Από το 2013 το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως βασικός φορέας για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο του Κράτους, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση ενός μεγάλου εκσυγχρονιστικού έργου. Το έργο αυτό έχει σαν βασικό στόχο την αναβάθμιση και περαιτέρω βελτίωση της λογιστικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης σε όλα τα Υπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες της Κυβέρνησης.

Στα πλαίσια του έργου αυτού υλοποιούνται παράλληλα και αλληλένδετα τρία επιμέρους έργα:

• Η μετάβαση από τη λογιστική βάση των πληρωμών και εισπράξεων στη βάση των δεδουλευμένων (accrual accounting).
• Η επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και των εσωτερικών διαδικασιών του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
• Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP).

Με την ολοκλήρωση των έργων αυτών το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται, αναλύει και παρέχει καλύτερη και πιο έγκαιρη χρηματοοικονομική πληροφόρηση προς τους λήπτες αποφάσεων, ενώ παράλληλα θα έχει ενεργότερη και αποτελεσματικότερη συμμετοχή στη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο του Κράτους. Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστούμε να λειτουργήσουμε υποστηρικτικά στη λήψη αποφάσεων χρηματοοικονομικής υφής σε όλα τα επίπεδα και παράλληλα να αυξήσουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία αναφορικά με τις σχετικές αποφάσεις του Κράτους.

Υπάρχουν σχεδιασμοί για ενοποίηση συστημάτων πληροφορικής μεταξύ όλων των κυβερνητικών τμημάτων;
Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας αναγνωρίζει τη χρησιμότητα και τη σπουδαιότητα στην υποστήριξη των εργασιών του από την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα και προχωρεί στην αναβάθμιση των λογισμικών του συστημάτων. Για αυτό το λόγο έχει τροχοδρομηθεί η απόκτηση ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, αλλά και την πολιτική υποστήριξη τόσο από τον Υπουργό Οικονομικών και την Κυβέρνηση όσο και από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Το σύστημα αυτό καλύπτει, πέραν της λογιστικής και χρηματοοικονομικής υποστήριξης, την ετοιμασία του Κρατικού Προϋπολογισμού στη βάση δραστηριοτήτων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ποιος ο ρόλος του Γενικού Λογιστηρίου με βάση και τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του ΥΠΟΙΚ για τον καταρτισμό, υλοποίηση και έλεγχο των ετήσιων προϋπολογισμών του εκάστοτε κυβερνητικού τμήματος;
Μέσα στα πλαίσια του επιμέρους έργου του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για επισκόπηση, αξιολόγηση και βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και των εσωτερικών διαδικασιών της Υπηρεσίας μας, προχωρούμε με τη σύσταση Μονάδων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης σε όλα τα Υπουργεία. Ένας από τους κύριους ρόλους αυτών των Μονάδων είναι ο στρατηγικός προγραμματισμός (και η σύνδεση με τον προϋπολογισμό) και η παρακολούθηση της απόδοσης των Υπουργείων. Με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομικών, των Γενικών Διευθυντών και των Ομάδων Στρατηγικού Προγραμματισμού των Υπουργείων και με εφόδια την εξειδίκευση και την εμπειρία του λογιστικού μας προσωπικού αλλά και τα εργαλεία μας για παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για το Κράτος, έχουμε στόχο να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας περισσότερης επικέντρωσης στην απόδοση, παρά μόνο στον έλεγχο που υπάρχει σήμερα στο δημόσιο τομέα.

Υπάρχει πολιτική από μέρους του Γενικού Λογιστηρίου για περισσότερη διαφάνεια και έλεγχο στις δημόσιες δαπάνες; Πόσο αναλυτικά και κατατοπιστικά είναι τα στοιχεία που δίδονται στη δημοσιότητα;
Η διαφάνεια στις οικονομικές συναλλαγές του κράτους επιτρέπει στο πολίτη να καθιστά της κρατικές υπηρεσίες περισσότερο υπόλογες. Η αρχή της διαφάνειας έχει ενσωματωθεί με ρυθμιστικές πρόνοιες στο νομοθετικό μας πλαίσιο για χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο από το 2014. Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο, έχουμε προχωρήσει σε αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που παρέχεται προς το κοινό. Μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας μας (
www.treasury.gov.cy), και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες για παροχή χρήσιμης και έγκαιρης πληροφόρησης, έχουμε παράσχει την πιο κάτω χρηματοοικονομική πληροφόρηση τους τελευταίους μήνες:

- Δημοσιοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων που έλαβαν πέραν του 1 εκ. ευρώ από τη Δημοκρατία, καθώς και των συναλλαγών πέραν των 5 χιλ. ευρώ για κάθε Τμήμα / Υπηρεσία / Ειδικό Ταμείο της Κυβέρνησης κατά το 2016,
- Πορεία υλοποίησης Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2017,
- Συμψηφισμοί Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας μέχρι τον Απρίλιο 2017,
- Πληρωμές φιλοδωρημάτων αφυπηρετήσεων κρατικών υπαλλήλων για την περίοδο από Ιανουάριο 2011 μέχρι Μάιο 2017 και
- Μισθοδοσία κυβερνητικών αξιωματούχων και μόνιμων κρατικών υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων αυτών που πληρώνονται με πάγιο μισθό) ανά κλίμακα και βαθμίδα.

Η παροχή έγκαιρης και χρήσιμης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης θα ενισχύεται και αναβαθμίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών. Επιθυμώ να τονίσω ότι μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς το κοινό εξυπηρετείται ταυτόχρονα και η ίση μεταχείριση των πολιτών.

Με το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο ολοένα και να αυξάνεται πόσο επηρεάζει τη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Γενικού Λογιστηρίου;
Το ευρωπαϊκό εποπτικό πλαίσιο στη χρηματοοικονομική διαχείριση και έλεγχο του Δημοσίου βασίζεται περισσότερο σε βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παρά σε εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ. Συνεπώς, θεωρώ ότι οι επόπτες μας, ή καλύτερα εταίροι μας, συμβάλλουν με τις επισκέψεις, τις μελέτες και με την ανταλλαγή απόψεων μαζί τους στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου που επιτελούμε στην Κυβέρνηση.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Συνέντευξη κας Ρέας Γεωργίου στο ΙnBusinessNews 10072017.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 369,44Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά