Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Κρατικές Χορηγίες


Συγκεκριμένου σκοπού σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα άνω των 20 χιλ. ευρώΥποχρεώσεις με βάση την Απόφαση του ΥΣ

vΥπογραφή γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Ελέγχοντα Λειτουργού του Υπουργείου / Τμήματος / Υπηρεσίας και του δικαιούχου (ή την απόφαση κυβερνητικού διοικητικού οργάνου), η οποία περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

Σκοπό της χορηγίας
Ύψος της χορηγίας
Δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την καταβολή της χορηγίας
Έλεγχοι που δύναται να πραγματοποιούνται
Υποχρεώσεις του δικαιούχου
Απαιτήσεις που να διέπουν τη διαχείριση και έλεγχο της χορηγίας

 

vΥπογραφή υπεύθυνης δήλωσης από το δικαιούχο, ότι η χορηγία που λαμβάνεται αποτελεί μοναδικά χρηματοδότηση από το Κράτος για το συγκεκριμένο σκοπό (άρθρο 27 Νόμου)- Έντυπο υποβολής στοιχείων ΚρΧ 3
Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά