Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Νέα/Ανακοινώσεις


Συνέντευξη της κας Ρέας Γεωργίου, Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας, στην εφημερίδα «Πολίτης» (13/5/2019) με θέμα τις Κρατικές Χορηγίες


Συμμόρφωση ειδάλλως επιπτώσεις

ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ, 13/05/2019
Την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που της δίνει το γενικό πρόσταγμα για καθορισμό και εφαρμογή νενομισμένης διαδικασίας για την αποτελεσματική διαχείριση των κρατικών χορηγιών, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ, αναλύει σε συνέντευξή της στον «Π» η γενική λογίστρια Ρέα Γεωργίου. Σε συνέχεια δημοσιεύματος του «Π» για αντιδράσεις δήμων, ως οντότητες που -μαζί με ημικρατικούς- λαμβάνουν χορηγία άνω των 500 χιλ. ευρώ και εμπίπτουν στην υποχρέωση που δημιουργείται βάσει της απόφασης, αλλά και του ΥΠΕΣ που καλείται να τους ελέγχει, η κ. Γεωργίου σημειώνει πως δεν διαπιστώνει οποιαδήποτε αντίδραση.

«Η εφαρμογή της νενομισμένης διαδικασίας προχωρά σε γενικές γραμμές ομαλά. Έχουν δοθεί και παρουσιασθεί ενδεικτικές κατευθυντήριες γραμμές τόσο προς τους ελέγχοντες λειτουργούς όσο και προς τους δικαιούχους κρατικών χορηγιών. Τόσο οι υπεύθυνοι λειτουργοί στα υπουργεία που υποστηρίζουν τους ελέγχοντες λειτουργούς, όσο και η κεντρική ομάδα στο Γενικό Λογιστήριο, είναι σε συχνή επαφή με τους ελεγχόμενους παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη και επεξηγήσεις όπου χρειαστούν. Οι οργανισμοί που έχουν υποχρεώσεις για χρηστή διακυβέρνηση αναγνωρίζουν ως ευκαιρία την εφαρμογή της πολιτικής των κρατικών χορηγιών για βελτίωση της διακυβέρνησής τους και καλύτερη αξιοποίηση των πόρων τους» εξηγεί επί τούτου.

Σημειώνεται πως το Γενικό Λογιστήριο εξουσιοδοτήθηκε σχετικά από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ετοιμασία ερμηνευτικών οδηγιών προς τους ελέγχοντες λειτουργούς των υπουργείων που παραχωρούν τις χορηγίες, αλλά και οδηγιών προς τις ελεγχόμενες οντότητες για εφαρμογή της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 24/10/2018 και έχει ισχύ από 1/1/2019.

Για μελλοντικές δράσεις

Όπως εξηγεί η κ. Γεωργίου σκοπός της απόφασης του ΥΣ είναι η διασφάλιση της πιο αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των κρατικών χορηγιών. «Με την εν λόγω απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία για να διασφαλιστεί ότι οι κρατικές χορηγίες δημόσιου χρήματος χρησιμοποιούνται για τον σκοπό τον οποίο παραχωρούνται και αξιοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Διασφαλίζεται, κυρίως, η βελτίωση της χρηστής διακυβέρνησης στις οντότητες που λαμβάνουν κρατική χορηγία (οντότητες Γενικής Κυβέρνησης – συμπεριλαμβανομένων Σχολικών Εφορειών, Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλων οντοτήτων όπου ασκείται αποφασιστική ή σημαντική επιρροή από τη Δημοκρατία κ.λπ.)». Σημειώνεται πως στις κρατικές χορηγίες (βλ. πίνακας) εμπίπτει και η χορηγία προς τα κόμματα (10 εκατ. για το 2019) και άλλες κατηγορίες, ωστόσο δεν εμπίπτουν όλες στην απόφαση του Υπουργικού.

Η κ. Γεωργίου υπογραμμίζει πως «η πολιτική της κυβέρνησης δεν αποσκοπεί στην ανακατανομή των πόρων του Δημοσίου που παρέχονται στους δικαιούχους, υπό τη μορφή χορηγίας. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η νενομισμένη διαδικασία που έχει θεσπιστεί αποσκοπεί στις μελλοντικές δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και δεν στρέφεται στο παρελθόν».

Θίξαμε στην κ. Γεωργίου και το θέμα της πολλαπλής χρηματοδότησης για τον ίδιο σκοπό που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με την κ. Γεωργίου «με την εφαρμογή της νενομισμένη διαδικασίας έχει εισαχθεί η υποχρέωση υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο, ότι η χορηγία που λαμβάνεται αποτελεί μοναδική χρηματοδότηση από το κράτος για τον συγκεκριμένο σκοπό». Δέον να σημειωθεί πως η διαχείριση κατά χάριν δωρεών (οι περιπτώσεις που κρίνονται ως επιβαλλόμενη ηθική υποχρέωση της Δημοκρατίας για καταβολή τέτοιας δωρεάς) δεν καλύπτονται από τη νενομισμένη διαδικασία. «Εντούτοις, υπάρχουν οι πρόνοιες στην υφιστάμενη νομοθεσία που τις διαλαμβάνουν».

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Τι συνεπάγεται παράλειψη εφαρμογής της νενομισμένης διαδικασίας είτε από τους ελέγχοντες είτε από τους δικαιούχους;

«Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η κυβερνητική πολιτική επιλαμβάνεται των διαδικασιών που θα ακολουθούνται από τους ελέγχοντες λειτουργούς και τους δικαιούχους κρατικών χορηγιών, στη βάση της νομοθεσίας περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου που βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Η νομοθεσία προνοεί, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση των ελεγχόντων λειτουργών για υλοποίηση του οικείου προϋπολογισμού με βάση τις αρχές της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης (αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, οικονομία). Τυχόν μη συμμόρφωση των δικαιούχων με τις ενέργειες και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης στους οργανισμούς αυτούς, θα έχει έμμεσες επιπτώσεις στην καταβολή της κυβερνητικής χορηγίας».

-Τι προβλέπεται σε περίπτωση που δεν ικανοποιούν τα στοιχεία που δίνονται ή όταν διαπιστωθεί ότι υπάρχει διασπάθιση, προβληματική διαχείριση των χορηγιών ή μέρους τους;

«Για την ομαλότερη εφαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης, τα υπουργεία θα αξιολογήσουν την υφιστάμενη κατάσταση για κάθε οντότητα ξεχωριστά στους επόμενους 2 ή 3 μήνες, έτσι ώστε να ετοιμαστεί συμφωνημένο πλάνο δράσης μεταξύ των οργανισμών και των ελεγχόντων λειτουργών για τη σταδιακή συμμόρφωση με τις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης που απαιτούνται. Το συμφωνημένο πλάνο δράσης, το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος, τους πόρους και το επίπεδο διακυβέρνησης της κάθε οντότητας, θα περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα και θα παρακολουθείται, και θα αξιολογείται η πρόοδος υλοποίησής του, από τους ελέγχοντες λειτουργούς των υπουργείων σε τακτά διαστήματα, με στόχο την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του. Οι περιπτώσεις διασπάθισης και προβληματικής διαχείρισης των χορηγιών, εννοείται ότι θα πρέπει να επηρεάζουν άμεσα την καταβολή των κρατικών χορηγιών. Εξάλλου, αυτό προβλέπεται ήδη από την υφιστάμενη νομοθεσία» καταλήγει η κ. Γεωργίου.


https://politis.com.cy/politis-news/kypros/symmorfosi-eidallos-epiptoseis/


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat συνέντευξη ΓΛτΔ Πολίτης 13052019.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 4829,57Kb)
Αποτελέσματα εξετάσεων Λογιστών 20/4/2019

Εξετάσεις

Κατάλογος εγκριθέντων Ταμείων Προνοίας και Συντάξεων

Έντυπα

Κρατικές Χορηγίες

Μετάβαση στη Βάση των Δεδουλευμένων

Πιστοποίηση Εγκεκριμένου Εργοδότη Επαγγελματικής Ανάπτυξης ACCA

Κυπριακό Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2017

ΑΔΔΕλΕπ

e-INVOICING

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά