Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Καταπολέμηση της απάτης σε έργα και σχέδια χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία


Πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουνίου 2019 συνέδριο με θέμα «Καταπολέμηση της Απάτης σε Έργα και Σχέδια Χορηγιών που Συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, και σε αυτό συμμετείχε και είχε συνεισφορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Επιτροπή).

Στόχος του συνεδρίου ήταν η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις πρόνοιες των κανονισμών της ΕΕ στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου που θεσπίζονται στα πλαίσια εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων, σε ότι αφορά στην πρόληψη, ανίχνευση και διόρθωση παρατυπιών, συμπεριλαμβανομένης της απάτης.

Οι εισηγητές της Επιτροπής, οι οποίοι εκπροσωπούσαν τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, τη Γενικής Διεύθυνση Απασχόλησης και την OLAF (την Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ), παρουσίασαν τις πρόνοιες των κανονισμών και σχετικών κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ και τα αποτελέσματα μελετών γύρω από το θέμα αυτό, καθώς και το σύστημα ARACHNE, το οποίο έχει αναπτύξει η Επιτροπή για να υποβοηθά τα Κράτη Μέλη στον εντοπισμό τομέων υψηλού κινδύνου σε θέματα απάτης.

Τονίσθηκε η υποχρέωση των κρατών μελών να θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισθέντες κινδύνους.

Από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εισηγητές από τις Διευθύνσεις Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, και Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, από την Αστυνομία Κύπρου και την Ελεγκτική Υπηρεσία, καλύφθηκε το εθνικό σύστημα γύρω από τον «κύκλο απάτης», με τα σημεία ελέγχου που εφαρμόζονται κατά την έγκριση, παρακολούθηση, επαλήθευση και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων έργων, την πρόληψη, τη διερεύνηση παρατυπιών και εντοπισμένων υπονοιών απάτης, τη διόρθωση και τη δίωξη διαπιστωμένων περιπτώσεων απάτης.

Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκαν τα κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όσον αφορά στα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης της απάτης που έχουν προβλεφθεί στις διαδικασίες (τόσο στις εθνικές διαδικασίες γενικά, όσο και στις συγκεκριμένες διαδικασίες συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων) και στα πρόσθετα μέτρα βελτίωσης που, μέσω της αξιολόγησης, εντοπίστηκε ότι απαιτούνται.

Το συνέδριο συγχρηματοδοτήθηκε από την Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Συνοχής 2014-2020 και την Κυπριακή Δημοκρατία.