Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 9 Οκτωβρίου 2020
a
Θέμα: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας και της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, υπεγράφη στις 9/10/2020, στα Γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου και η Πρόεδρος της ΕΠΑ κ. Λουκία Χριστοδούλου.

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου έγινε με σκοπό την εδραίωση της συνεργασίας των δυο θεσμών για την αποτελεσματική αποτροπή της νόθευσης των δημοσίων συμβάσεων. Η αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων ώστε να αποφεύγεται η καταστρατήγηση και νόθευση των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, η εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στα οποία οι δυο αρχές έχουν αρμοδιότητα αλλά και η οργάνωση συναντήσεων και σεμιναρίων προς το σκοπό της ενημέρωσης και εκπαίδευσης των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων, αναφορικά με το ενδεχόμενο νόθευσης των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων αποτελούν τους τομείς συνεργασίας των δύο θεσμών.

Το πρωτόκολλο προβλέπει:
    · Έγκαιρη αμοιβαία πληροφόρηση για οποιοδήποτε ουσιώδες θέμα κριθεί ότι εμπίπτει στη σφαίρα των ενδιαφερόντων των δυο αρχών, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της καταστρατήγησης και της νόθευσης του ανταγωνισμού.

    · Ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας από την Επιτροπή, με την έκδοση αποφάσεων, αναφορικά με υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων όπως επίσης και για τυχόν σχετική ευρωπαϊκή ή διεθνή νομολογία που περιέρχεται σε γνώση της.

    · Ανάπτυξη διαδικασιών και άλλων εργαλείων από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και την Επιτροπή, όπως αλγόριθμους, ψηφιακά εργαλεία και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, για σκοπούς ανίχνευσης συμπεριφορών / ενεργειών / πρακτικών που οδηγούν στη νόθευση των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.

    · Παροχή στοιχείων και πληροφοριών από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στην Επιτροπή, που περιέρχονται στην γνώση και κατοχή του και δημιουργούν υποψίες για νόθευση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων, ή ύπαρξης συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων μείζονος σημασίας, ώστε να αξιολογηθούν από την Επιτροπή.

    · Έκδοση εγχειριδίων και εντύπων προς το σκοπό της ενημέρωσης των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων αναφορικά με το ενδεχόμενο νόθευσης των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.


Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Alexandra Efthymiouaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού