Εγκύκλιοι - Πολιτική και Ανάπτυξη
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
1730 2014/08/20 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Διαδικασία Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1707 2013/07/11 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αρμοδιότητες και Ευθύνες Ελεγχόντων Λειτουργών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1674 2011/04/26 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία και Αρμοδιότητες Μονάδας Πολιτικής και Ανάπτυξης Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1701 2012/12/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αγορά Λογιστικών Υπηρεσιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1742 2015/06/15 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Νόμος που προνοεί περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας - Διαδικασία Διεκπαιραίωσης Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1755 2016/04/07 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αποσπάσεις προσωπικού σε Υπουργεία / Τμήματα / Ανεξάρτητες Υπηρεσίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
1731 2014/08/20 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τροποποίηση Κανονισμών Κυβερνητικών Αποθηκών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1741 2015/05/15 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Επιβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε ρήτρες καθυστέρησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1752 2016/03/29 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Λογιστικός χειρισμός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3/2016 2016/04/26 Διευθυνσή Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση Λογιστικού Προσωπικού κατά την παράδοση / παραλαβή εργασιών Λογιστηρίου Τμήματος Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4/2016 2016/05/13 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για τα υπηρεσιακά ταξίδια Κρατικών Λειτουργών στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5/2016 2016/05/19 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) για α) αγορές αγαθών από άλλο Κράτος μέλος της ΕΕ και β) αγορές υπηρεσιών από το εξωτερικό (κράτη μέλη ΕΕ και τρίτες Χώρες Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2/2016 2016/03/23 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Συμφιλίωση των μηνιαίων καταστάσεων ΕΠΒ21 με τα τμηματικά στοιχεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1746 2015/10/12 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Καταστροφή Λογιστικών Βιβλίων και Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6/2016 2016/09/19 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Συναλλαγματική Ισοτιμία για μετατροπή των δαπανών που αφορούν υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό σε ευρώ Σε ισχύ Acrobat Reader File
1748 2015/12/03 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Νέα μειωμένα τέλη προμηθειών για συναλλαγές με τη χρήση πιστωτικών καρτών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1753 2016/02/23 Διεύθυνσης Πολιτικής και Ανάπτυξης Φόρος Προστιθέμεμης Αξίας (Φ.Π.Α) - Λογιστική Διαδικασία για εγγεγραμμένα στο Φ.Π.Α. Υπουργεία/Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/Τμήματα Σε ισχύ Acrobat Reader File
1762 2016/09/27 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Πληρωμή αεροποιρικών εισιτηρίων και άλλων εξόδων για υπήρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1768 2017/06/07 Εισαγωγή Λογιστικής Βάσης Δεδουλευμένων στο Δημόσιο Τόμεα Καταγραφή Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του Κράτους Σε ισχύ Acrobat Reader File
1767 2017/06/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Σύναψη Συμβάσεων για Αγορά/Μίσθωση Υπηρεσιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2/2017 2017/07/04 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ο περί της Καταπολέμησης των καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (Ν.123(Ι)/2012) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1/2017 2017/06/16 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Αποστολή Εγκυκλίων, Εγκυκλίων Επιστολών και Ενημερωτικών Δελτίων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4/2017 2017/07/07 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία Ηλεκτονικού Καταλόγου του προσωπικού του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3/2017 2017/07/17 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Δημιουργία και λειτουργία εσωτερικής σελίδας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας στο ενδοδίκτυο (intranet) της Κυβέρνησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1771 2018/01/10 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τερματισμός αποστολής/ κοινοποίησης αριθμού εγγράφων/ επιστολών στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1772 2018/03/29 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Τροποποίηση και Κατάργηση Δημοσιονομικών και Λογιστικών Οδηγιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1777 2019/01/18 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ερμηνευτικές Οδηγίες προς Ελέγχοντες Λειτουργούς για κρατικές χορηγίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
1778 2019/01/18 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Ενημέρωση προς αντότητες Γενικής Κυβέρνησης για κρατικές χορηγίες Σε ισχύ Acrobat Reader File
1781 2019/02/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα απο 1.3.2019 Σε ισχύ Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα