Εγκύκλιοι - Λογιστικές και Μισθολογικές Υπηρεσίες
Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
1619 2007/05/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εφαρμογή νέου συστήματος προμήθειας καυσίμων με τη χρήση Ηλεκτρονικών Καρτών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1631 2008/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χρήση του υποσυστήματος Διαχείρισης Αγορών από τους χρήστες του Μηχανογραφημένου Συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1632 2008/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (FIMAS) - Εφαρμογή υποσυστημάτων Διαχείρισης Συμβολαίων και Κοστολόγησης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1633 2008/02/25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισερχόμενα Εμβάσματα Εξωτερικού Σε ισχύ Acrobat Reader File
1634 2008/03/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αδυναμία Εκτέλεσης Συμβάσεων Δημοσίου και Κυρώσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
1638 2008/05/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μελέτες Έργων και διεξαγωγή Γεωλογικών/Γεωτεχνικών Ερευνών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1644 2009/05/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές σε Ξένο Νόμισμα και μεταφορές χρημάτων σε Ευρώ μέσω Κεντρικής Τράπεζας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1649 2009/09/28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποχρέωση των Υπουργείων/ Τμημάτων/ Υπηρεσιών/ Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την έγκαιρη διευθέτηση εκκρεμών οφειλών του Δημοσίου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1650 2009/10/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καταβολή Τόκων για Καθυστερημένες Πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1653 2009/12/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές μέσω του μηχανογραφικού συστήματος του Γενικού Λογιστηρίου FIMAS Σε ισχύ Acrobat Reader File
1654 2009/12/08 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λογιστική διευθέτηση υπηρεσιακών ταξιδιών στο εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1658 2010/02/17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Αρχειοθέτηση Δελτίων Πληρωμής, Β. Κατάργηση χειρόγραφου Δελτίου Πληρωμής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1661 2010/04/06 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισπράξεις Κυβερνητικών Τμημάτων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1662 2010/05/26 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάκτηση καθυστερημένων εσόδων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1676 2011/05/18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νέα Μειωμένα τέλη προμήθειας πιστωτικών καρτών Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1677 2011/08/22 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές Ενοικίων από 1 Ιουλίου 2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1679 2011/10/18 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισπράξεις από το εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1682 2011/10/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1689 2012/01/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τροποποίηση Κανονισμού Κυβερνητικών Αποθηκών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1690 2012/01/12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2011 186(Ι)/2011 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1692 2012/03/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. Μη καταβολή ΦΠΑ σε υπηρεσίες που λαμβάνονται με βάση το Άρθρο 11Β των περί ΦΠΑ Νόμων του 2000 μέχρι 2012 Β. Χειρισμός ΦΠΑ σε περιπτώσεις κρατήσεων επί τιμολογίων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1693 2012/06/06 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιδόματα σε διαδίκους και μάρτυρες που εμφανίζονται στο Δικαστήριο για ολόκληρη ημέρα ή μέρος αυτής - Έξοδα Ποινικών Διώξεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1694 2012/08/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο περί της Καταπολέμησης των Καθυστερήσεων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμος του 2012 (Ν.123(Ι)/2012) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1696 2012/11/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασίες είσπραξης των εσόδων του κράτους - Καθορισμός Γενικής Πολιτικής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1699 2012/11/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή τιμολογίων από οικονομικούς φορείς Σε ισχύ Acrobat Reader File
1700 2012/11/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διευκρινίσεις σχετικά με τον περί της Καταπολέμησης των Καθυστερημένων Πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές Νόμο του 2012 (Ν.123(Ι)/2012 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1710 2013/06/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διεκπεραίωση πληρωμών για συντηρήσεις και αγορές εξοπλισμού στις περιπτώσεις που απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1714 2013/11/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συμψηφισμός Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
1715 2013/11/27 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Επιβολή τέλους διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1717 2013/12/12 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Τέλος διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω διαδικτύου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1718 2013/12/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
1719 2014/01/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τέλος διευκόλυνσης στις συναλλαγές με πιστωτική / χρεωστική κάρτα μέσω διαδικτύου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1721 2014/01/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή τιμολογίων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1727 2014/04/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νόμος που προβλέπει περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Ν.38(Ι)/2014: Α. Χειρισμός διαγραφής μη εισπράξιμων δημοσίων χρημάτων, αξιών και υλικών Β. Χειρισμός αναθεώρησης τελών και δικαιωμάτων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1729 2014/06/13 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1733 2014/12/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσιοποίηση στοιχείων για τα καθυστερημένα έσοδα – Υποβολή στοιχείων από τους Ελέγχοντες Λειτουργούς Σε ισχύ Acrobat Reader File
1734 2014/12/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Σε ισχύ Acrobat Reader File
1735 2014/12/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασία υποβολής αιτημάτων στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1738 2015/02/27 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημοσιοποίηση οικονομικών συναλλαγών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1739 2015/03/24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος - Τροποποίηση Εγκυκλίου 1718 και εντύπου Γ.Λ.85 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1740 2015/05/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρωμές Ενοικίων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1744 2015/09/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθορισμός/Αναθεώρηση Τελών Και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1745 2015/11/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υποβολή αιτημάτων στην Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων Αξιών και Υλικών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1747 2015/10/13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2015 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1750 2015/12/31 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανάληψη Δεσμεύσεων από το Κράτος Σε ισχύ Acrobat Reader File
1754 2016/03/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαδικασία Διεκπεραίωσης Πληρωμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1756 2016/04/19 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Αποδοχή Εισπράξεων μέσω επιταγής Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1757 16/05/06 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Αποδοχή Εισπράξεων μέσω επιταγής Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1758 2016/05/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποδοχή εισπράξεων μέσω επιταγής Σε ισχύ Acrobat Reader File
1759 2016/05/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθορισμός/Αναθεώρηση Τελών και Δικαιωμάτων για Υπηρεσίες που παρέχουν Οικονομικοί Φορείς και Ειδικά Ταμεία Σε ισχύ Acrobat Reader File
1760 2016/09/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποζημίωση πληρωτέα για αναδρομική προαγωγη/διορισμό ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1761 2016/11/14 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άδεια μητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων περιλαμβανομένων των εκτάκτων και υπαλλήλων με σύμβαση Σε ισχύ Acrobat Reader File
1765 2017/05/02 Διεύθυνση Λογιστικών και Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
1766 2017/06/15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσιακά Ταξίδια στο Εξωτερικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1769 2017/10/16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος 2017 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1770 2018/01/02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών και στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό Σε ισχύ Acrobat Reader File
1774 2018/10/12 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αυτόματος υπολογισμός των ετήσιων προσαυξήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
1775 30/10/2018 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
1779 2019/01/24 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα από 01.03.2019 Σε ισχύ Acrobat Reader File
1781 27/02/2019 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή για εισφορά στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας σε Πληρωμές Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα από 01/03/2019 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1286 1997/10/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1584 2011/11/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ .ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΓΛ44Α ΚΑΙ ΓΛ44Ε ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1595 2005/06/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΑΠΟ 1/7/05 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1602 2005/11/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Word File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1624 2007/12/03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ [ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ] Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1646 2009/09/07 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΩΝ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1655 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ/ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1656 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1664 2010/07/28 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΥΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1667 2010/10/20 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΘΕΣΗ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1671 2011/03/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1672 2011/03/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΛ40 ΚΑΙ ΓΛ68 ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΛ 68Α Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1678 2011/09/05 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΤΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ FIMAS Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1691 2012/01/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ [Α] ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ [Β] ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1720 2014/01/17 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 1724 2014/04/09 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1629 2008/01/04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΛΙΡΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1647 2009/12/11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1703 2013/01/15 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ [ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2012-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.1708 2013/05/10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5/2017 2017/08/30 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκοπή από τη μισθοδοσία Κρατικών Υπαλλήλων για σκοπούς αλληλοβοήθειας Σε ισχύ Acrobat Reader FileΕκτύπωση Σελίδας Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα