Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

30/04/2004 - Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) στους τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Λιμένων Κύπρου του 2004 Κ.Δ.Π 487/2004Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatKDP_487__2004.pdf