Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

06/08/2012 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί του 2012 Κ.Δ.Π. 242/2012Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ242_2012 ΟργΔημΔικ Κοιν.pdf