Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

13/06/2007 - Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών (Γενικοί) Κανονισμοί του 2007 Κ.Δ.Π 201/2007 Κ.Δ.Π 201/2007Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 201_2007.pdf