Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Λευκωσία, 08 Ιουνίου 2022
Εισφορές για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021


Με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, δημοσιοποιεί στοιχεία που αφορούν τις εισφορές που εισπράχθηκαν για στήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021 όπως επίσης και τα ποσά που έχουν διατεθεί μέσω των αρμόδιων Υπουργείων.

Συγκεκριμένα, στις 6 Ιουλίου 2021, λόγω της ευγενούς αίτησης πολλών συμπατριωτών μας για συνεισφορά χρημάτων για στήριξη των πληγέντων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας προχώρησε στην δημιουργία ειδικού τραπεζικού λογαριασμού με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, στον οποίο μπορούσαν να κατατίθενται οι οποιεσδήποτε εισφορές. Ως αποτέλεσμα, συλλέγηκε το ποσό του €1.058.051,14 μέσα από τις εισφορές 1.115 διαφορετικών φυσικών και νομικών προσώπων με το μεγαλύτερο ποσό να ανέρχεται σε €130.000.

Η Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια στήριξης των πληγέντων και των επηρεαζόμενων περιοχών προχώρησε σε σχετικές πληρωμές, με το συνολικό ποσό δαπανών να ανέρχεται σε €6.376.481,68, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που καταβλήθηκε για τους Πληγέντες της Ορεινής Περιοχής Λάρνακας και Λεμεσού από το Ταμείο Γεωργικής Προστασίας και Ασφάλισης συνολικού ύψους €2.027.926,74. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στο σχετικό παράρτημα οι σχετικές δαπάνες ανά Υπουργείο στην βάση των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου.

Δημόσιες Δαπάνες που αφορούν την πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού το 2021