Γενικό Λογιστήριο | Exclusion Register

Treasury of the Republic of Cyprus


Α/Α Αρ.Απόφασης Ημερομηνία Απόφασης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περίοδος Αποκλεισμού Ισχύς από Μέχρι Απόφαση
20 ΥΠΟΘΕΣΗ 2/2022 K.A. KYPRIANOU INSTALL & CONSTRACTION LTD Εικοσι τέσσερεις (24) Μήνες 25/11/2021 24/10/2022 24/11/2023 Acrobat Reader File
12 ΥΠΟΘΕΣΗ 7/2020 Δήμητρα Φιλιπποπούλου Τρία (3) έτη 28/09/2020 12/02/2021 28/09/2023 Acrobat Reader File
14 ΥΠΟΘΕΣΗ 13/2019 G & D Neophytou Constructions Ltd Τρία (3) έτη 17/07/2018 19/02/2021 17/07/2021 Acrobat Reader File
17 ΥΠΟΘΕΣΗ 5/2020 Christos M. Charalambous Constructions Ltd Τρία (3) Έτη 20/09/2018 26/02/2021 20/09/2021 Acrobat Reader File
16 ΥΠΟΘΕΣΗ 18/2019 Christos M. Charalambous Constructions Ltd Τρία (3) Έτη 21/03/2018 26/02/2021 21/03/2021 Acrobat Reader File
19 ΥΠΟΘΕΣΗ 6/2020 Carriarel Trading Ltd Τρία (3) Έτη 31/1/2020 01/03/2021 31/01/2023 Acrobat Reader File
15 ΥΠΟΘΕΣΗ 17/2019 Christos M. Charalambous Constructions Ltd Τριάντα (30) Μήνες 14/03/2019 26/02/2021 14/09/2021 Acrobat Reader File
18 ΥΠΟΘΕΣΗ 1/2020 SPIEL CLOTHING MANUFACTURING LTD Τρία (3) Έτη 29/07/2019 01/03/2021 29/07/2022 Acrobat Reader File
11 ΥΠΟΘΕΣΗ 4/2020 Γεώργιος Σοφοκλέους Οικοδομικές Κατασκευές Λτδ Τριάντα (30) Μήνες 26/07/2019 12/02/2021 26/01/2022 Acrobat Reader File
13 ΥΠΟΘΕΣΗ 8/2020 Κοινοπραξία Δήμητρα Φιλιπποπούλου - Διονύσης Σβορώνος Τρία (3) έτη 28/09/2020 12/02/2021 28/09/2023 Acrobat Reader File
10 ΥΠΟΘΕΣΗ 2/19 Υ.S.G. Constructions Ltd Εικοσιτέσσερεις (24) Μήνες 21/01/2019 05/08/2019 21/01/2021 Acrobat Reader File
2 ΥΠΟΘΕΣΗ 102/17 PLS Builders Ltd Δεκατέσσερις (14) Μήνες 04/08/2017 27/03/2018 04/10/2018 Acrobat Reader File
3 ΥΠΟΘΕΣΗ 103/17 EUTHYMIADES AUDIOLOGY CENTRE LTD Τέσσερα (4) Έτη 06/05/2016 20/04/2018 06/05/2020 Acrobat Reader File
5 ΥΠΟΘΕΣΗ 2/18 CLEARFLOW LTD Τριάντα (30) Μήνες 17/11/2018 26/10/2018 17/05/2021 Acrobat Reader File
6 ΥΠΟΘΕΣΗ 5/18 ELTYNIA LTD Είκοσι (20) Μήνες 20/02/2018 24/10/2018 20/10/2019 Acrobat Reader File
4 ΥΠΟΘΕΣΗ 3/18 HELECTOR CYPRUS LTD Πέντε (5) έτη 09/03/2016 29/06/2018 09/03/2021 Acrobat Reader File
7 ΥΠΟΘΕΣΗ 7/18 SAVVAKIS KOUSHIS CONSTRUCTION LTD Δεκαοκτώ (18) Μήνες 04/05/2018 28/12/2018 04/11/2019 Acrobat Reader File
9 ΥΠΟΘΕΣΗ 1/19 ELTYNIA LTD Εικοσιτέσσερεις (24) Μήνες 19/12/2018 10/05/2019 19/12/2020 Acrobat Reader File
8 ΥΠΟΘΕΣΗ 10/18 DFK DEMETRIOU TRAPEZARIS LTD Δώδεκα (12) Μήνες 05/12/2018 27/03/2019 05/12/2019 Acrobat Reader File
Back To Top