Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ανακοίνωση Τύπου: Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού – Περίοδος από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2024


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της διαφάνειας των οικονομικών συναλλαγών του Κράτους και της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης προς τους πολίτες, παρουσιάζει την έκθεση υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Μαΐου 2024.

Η έκθεση έχει ετοιμαστεί ακολουθώντας τη βάση ετοιμασίας του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και καλύπτει:
   · Συγκεντρωτικά Έσοδα και Δαπάνες,
   · Κατανομή Εσόδων στις βασικές κατηγορίες,
   · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών,
   · Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών σε βασικές κατηγορίες,
   · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών για την τελευταία δεκαετία,
   · Υλοποίηση Αναπτυξιακών Δαπανών,
   · Κατανομή υλοποιηθείσων Αναπτυξιακών Δαπανών σε βασικές κατηγορίες,
   · Υλοποίηση προϋπολογισμού Αναπτυξιακών Δαπανών για τη τελευταία δεκαετία,
   · Υλοποίηση προϋπολογισμού Δαπανών ανά λειτουργία, και
   · Κατανομή υλοποιηθείσων Δαπανών ανά λειτουργία.

Η έκθεση βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (www.treasury.gov.cy), κάτω από την Ενότητα “Τομείς”, Υποενότητα “Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση” και επιλογή “Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού”, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

Υλοποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού Μαΐου 2024