Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών Εσόδων και Εξόδων της Δημοκρατίας – Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, δημοσιεύει την Κατάσταση Συμψηφισμών Οφειλών που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(Ι)/2014. Έχουν συμψηφιστεί από την Κυβέρνηση ποσά ύψους €506,7 εκ. για την περίοδο από την έναρξη της διαδικασίας συμψηφισμού οφειλών (Νοέμβριο 2013) μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2023.

Ανάλυση του συνολικού ποσού των συμψηφισμών παρουσιάζεται πιο κάτω:Επιπρόσθετα, επισυνάπτεται Κατάσταση Συμψηφισμών ανά μήνα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Οι πιο πάνω συμψηφισμοί οφειλών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, www.treasury.gov.cy (Δημοσιοποίηση Στοιχείων - Δημοσιοποίηση Συμψηφισμών – 2023).ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Λευκωσία, 1 Νοεμβρίου 2023


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣυμψηφισμοί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.pdf