Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το κλείσιμο του έτους 2021


Κλείσιμο Οικονομικού Έτους 2021.pdf

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου για τη μετάβαση του δημοσίου στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας πραγματοποίησε Σεμινάριο, μέσω τηλεδιάσκεψης, σε όλους τους λειτουργούς των Υπουργείων, Υφυπουργείων και των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών που ασχολούνται με τα Εισπρακτέα, τα Πληρωτέα, τους Τμηματικούς Λογαριασμούς Προκαταβολών και Καταθέσεων, τις Χορηγίες, τα Κοινωνικά Ωφελήματα και τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας. Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων λειτουργών, για τον τρόπο καταχώρησης της σχετικής οικονομικής πληροφόρησης στη νέα Ηλεκτρονική Πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Οι διαφάνειες της παρουσίασης του Σεμιναρίου παρατίθενται πιο κάτω.

Με το πέρας του Σεμιναρίου, τα Υφυπουργεία και οι Ανεξάρτητες Υπηρεσίες καλούνται να υποβάλουν συμπληρωμένα, τα σχετικά Έντυπα που αφορούν στο:

1. Έντυπο ΓΛ 187 Εισπρακτέα Ποσά
2. Έντυπο ΓΛ 188 Κατάσταση Υπολοίπων Τμηματικών Λογαριασμών Προκαταβολών
3. Έντυπο ΓΛ 189 Προπληρωμές Εξόδων
4. Έντυπο ΓΛ 190 Πληρωτέα Ποσά και Οφειλόμενα Έξοδα
5. Έντυπο ΓΛ 191 Κατάσταση Υπολοίπων Τμηματικών Λογαριασμών Καταθέσεων
6. Έντυπο ΓΛ 192 Αναβαλλόμενα Έσοδα
7. Κατάσταση με τις Χορηγίες Συγκεκριμένου Σκοπού
8. Κατάσταση με Κοινωνικά Ωφελήματα / Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας

Σημειώνεται ότι το Σεμινάριο έχει οπτικογραφηθεί για όσους επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για την παρακολούθησή του εν λόγω Σεμιναρίου εμφανίζεται πιο κάτω.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το κλείσιμο του έτους 2021 07/07/2022


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚλείσιμο Οικονομικού Έτους 2021.pdf