Γενικό Λογιστήριο | Exclusion Register

Treasury of the Republic of Cyprus


Α/Α Αρ.Απόφασης Ημερομηνία Απόφασης Επωνυμία Οικονομικού Φορέα Περίοδος Αποκλεισμού Ισχύς από Μέχρι Απόφαση
10 ΥΠΟΘΕΣΗ 2/19 05/08/2019 Υ.S.G. Constructions Ltd Εικοσιτέσσερεις (24) Μήνες 21/01/2019 21/01/2021 Acrobat Reader File
2 ΥΠΟΘΕΣΗ 102/17 27/03/2018 PLS Builders Ltd Δεκατέσσερις (14) Μήνες 04/08/2017 04/10/2018 Acrobat Reader File
3 ΥΠΟΘΕΣΗ 103/17 20/04/2018 EUTHYMIADES AUDIOLOGY CENTRE LTD Τέσσερα (4) Έτη 06/05/2016 06/05/2020 Acrobat Reader File
5 ΥΠΟΘΕΣΗ 2/18 26/10/2018 CLEARFLOW LTD Τριάντα (30) Μήνες 17/11/2018 17/05/2021 Acrobat Reader File
6 ΥΠΟΘΕΣΗ 5/18 24/10/2018 ELTYNIA LTD Είκοσι (20) Μήνες 20/02/2018 20/10/2019 Acrobat Reader File
4 ΥΠΟΘΕΣΗ 3/18 29/06/2018 HELECTOR CYPRUS LTD Πέντε (5) έτη 09/03/2016 09/03/2021 Acrobat Reader File
7 ΥΠΟΘΕΣΗ 7/18 28/12/2018 SAVVAKIS KOUSHIS CONSTRUCTION LTD Δεκαοκτώ (18) Μήνες 04/05/2018 04/11/2019 Acrobat Reader File
9 ΥΠΟΘΕΣΗ 1/19 10/05/2019 ELTYNIA LTD Εικοσιτέσσερεις (24) Μήνες 19/12/2018 19/12/2020 Acrobat Reader File
8 ΥΠΟΘΕΣΗ 10/18 27/03/2019 DFK DEMETRIOU TRAPEZARIS LTD Δώδεκα (12) Μήνες 05/12/2018 05/12/2019 Acrobat Reader File
Back To Top