Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ημερίδα Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων στο «Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης»


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την Παρασκευή, 30/6/2023, στο «Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης» του Δήμου Λεμεσού, την πρώτη από μια σειρά εκπαιδευτικών ημερίδων που προγραμματίζονται στους τομείς της σύναψης δημοσίων συμβάσεων και της διαχείρισης συμβολαίων.

Η Ημερίδα απευθυνόταν σε:
    · λειτουργούς – πυρήνες δημοσίων συμβάσεων των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου
    · Συντονιστές Συμβάσεων των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου και
    · όσους απαρτίζουν τις Τμηματικές Επιτροπές Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΤΕΑΑ) των ίδιων επαρχιών.

Η στρατηγική για στοχευμένη εκπαίδευση εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων για προώθηση της εξειδίκευσης και του επαγγελματισμού στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιοτική διάχυση γνώσης σε όλες τις αναθέτουσες αρχές/φορείς και να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Η Ημερίδα καταπιάστηκε με ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων που αφορούν τη σύναψη και διαχείριση δημοσίων συμβάσεων καλύπτοντας πτυχές όπως οι εξελίξεις και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων και οι προκλήσεις για το μέλλον. Οι παρουσιάσεις άγγιξαν επίσης πρακτικά θέματα που επαναλαμβανόμενα δημιουργούν προβλήματα τόσο κατά τη διάρκεια των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσο και κατά το στάδιο της διαχείρισης έργων. Πέραν των πιο πάνω έγινε παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις Αλλαγές και Απαιτήσεις στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και βέλτιστων πρακτικών για βελτίωση των αναθετουσών αρχών.

Η θερμή υποδοχή της ημερίδας από τις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες φορείς αποτυπώθηκε με τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων (280 άτομα περίπου). Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την δυνατότητα που τους δόθηκε για εκπαίδευση και συζήτηση, και το ενδιαφέρον τους συνέβαλε ουσιαστικά στην εμβάθυνση της κατανόησης των διαφόρων θεμάτων που παρουσιάστηκαν.

Ημερίδες με το ίδιο περιεχόμενο θα πραγματοποιηθούν και στις υπόλοιπες επαρχίες.