Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To TopI. ΑΠΟΛΑΒΕΣ
1. Καθορισμός απολαβών:

Οι απολαβές περιλαμβάνουν:

i. Τον ακαθάριστο μισθό ο οποίος αποτελείται από:
(α) Το βασικό μισθό που καθορίζεται είτε από βαθμίδα μισθοδοτικής κλίμακας είτε από πάγιο μισθό, ανάλογα με τη θέση του υπαλλήλου. Στους βασικούς μισθούς την 01/7/2005 έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ.50(I)2005, ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 220%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών που είχαν παραχωρηθεί μέχρι τις 30.6.2005. Επίσης την 01/7/2018 έχει ενσωματωθεί, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αρ.56(I)2018, ποσοστό τιμαριθμικού επιδόματος ύψους 27,99%, καθώς και οι γενικές αυξήσεις μισθών που είχαν παραχωρηθεί μέχρι τις 30/12/2017 ύψους 6,656%
(β) Το τιμαριθμικό επίδομα στην περίπτωση των κρατικών υπαλλήλων αναθεωρείται μία φορά τον χρόνο ( την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους), και το ποσοστό που ισχύει από 01/1/2019 ανέρχεται σε 1,04% και υπολογίζεται επί του βασικού μισθού πιο πάνω, με ελάχιστο ετήσιο ποσό τιμαριθμικού επιδόματος τα €160.

Σχετική Νομοθεσία: Σχετικές Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ii. Τα διάφορα επιδόματα, όπως επίδομα βάρδιας, επίδομα υπερωριών, γενικό επίδομα εξωτερικού, και διάφορα άλλα επιδόματα, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τους αντίστοιχους Νόμους ή Κανονισμούς που διέπουν το κάθε επίδομα. Καταβάλλονται, επίσης, επιδόματα σε Μαθητευόμενους Νοσοκόμους υπό εκπαίδευση στη Σχολή Νοσοκόμων, Ιατρούς και Κτηνιάτρους για εξάσκηση πριν την εγγραφή τους, Ιατρούς για απόκτηση ειδικότητας κ.α.

Πίνακες Μισθοδοσίας προηγούμενων ετών

2. Καταβολή απολαβών:

(α)
Νόμισμα και χρόνος καταβολής απολαβών
Οι απολαβές καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα, εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών εγκρίνει την καταβολή τους πριν από το τέλος οποιουδήποτε μήνα όπως π.χ. πληρωμή των απολαβών του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου που καταβάλλονται πριν τα Χριστούγεννα. Οι απολαβές των υπαλλήλων που είναι πληρωτέες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας καταβάλλονται σε Κυπριακό νόμισμα. Αν όμως αυτές είναι πληρωτέες εκτός της Δημοκρατίας, τότε καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας που αυτές είναι πληρωτέες εκτός εάν ο Υπουργός Οικονομικών, με ειδική απόφασή του, εξουσιοδοτήσει την καταβολή τους σε νόμισμα άλλο από το νόμισμα της χώρας στην οποία αυτές είναι πληρωτέες.
(β) Τρόπος Πληρωμής Μισθού
Η μισθοδοσία, έναντι σταδιακής κατάργησης της έκδοσης προσωπικών επιταγών, διενεργείται σήμερα αποκλειστικά με τραπεζικά εμβάσματα, μέσω οποιασδήποτε Εμπορικής Τράπεζας ή Συνεργατικού Ιδρύματος, για σκοπούς ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης του υπαλλήλου. Η επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο υπάλληλος προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ως εργοδότη, με τίτλο "Εξουσιοδότηση πληρωμής μισθού με τραπεζικό έμβασμα".
(γ) Τόπος Αποστολής Αλληλογραφίας
Η επιλογή του τόπου αποστολής της αλληλογραφίας που ταχυδρομείται από τον Τομέα Μισθών γίνεται με ειδική εξουσιοδότηση που συμπληρώνει ο Υπάλληλος «Εξουσιοδότηση Τόπου Αποστολής Αλληλογραφίας». Ο υπάλληλος μπορεί να επιλέξει να ταχυδρομείται η αλληλογραφία του είτε στη Διεύθυνση Κατοικίας είτε στη Διεύθυνση Εργασίας. Για την αποστολή της αλληλογραφίας στη διεύθυνση εργασίας είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του Κώδικα Τόπου Εργασίας από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος με την υποβολή του Εντύπου «ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Έντυπο Γ.Λ.44Ζ).


3. Αποκοπές από τις απολαβές:
Από τους μισθούς γίνονται διάφορες αποκοπές οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε υποχρεωτικές και προαιρετικές, όπως πιο κάτω:

Α. Υποχρεωτικές αποκοπές

(α) Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 ανέρχεται στο 8,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους ανέρχεται στο 7,8%. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, που ισχύει από τον Ιανουάριο 2023 είναι €5.005 το μήνα.

Σημειώνεται ότι οι κρατικοί υπάλληλοι πιστώνονται στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με επιπρόσθετο ποσοστό το οποίο εισφέρει η Κυβέρνηση σαν κράτος και σαν εργοδότης για το αναλογικό μέρος της σύνταξης του Τ.Κ.Α. και ανέρχεται στο 11.65% (για τους υπαλλήλους που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011). Το αντίστοιχο ποσοστό για τους υπαλλήλους που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και για τους έκτακτους υπαλλήλους είναι 7.8% επί των ασφαλιστέων αποδοχών .

Όταν ο υπάλληλος που διορίστηκε σε μόνιμη θέση πριν την 1/10/2011 συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και τυχόν υπηρεσίας σε έκτακτη ή ωρομίσθια θέση, τότε υποχρεούται με σχετική Νομοθεσία να εισφέρει ποσοστό 7,8% για την υπόλοιπη υπηρεσία του μέχρι να αφυπηρετήσει.
Σύμφωνα με την περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων νομοθεσία, τα προαναφερόμενα ποσοστά ισχύουν για την πενταετή περίοδο από 01/01/2014 μέχρι 31/12/2018 και αναθεωρούνται στη συνέχεια ως εξής:
α)Υπάλληλοι που διορίστηκαν σε μόνιμη θέση πριν την 01/10/2011

01/01/2019 μέχρι 31/12/202301/01/2024 μέχρι 31/12/202801/01/2029 μέχρι 31/12/203301/01/2034 μέχρι 31/12/203801/01/2039 μέχρι ……
Υπάλληλος 4,20%4,45%4,70%4,95%5,20%
Εργοδότης12,40%13,15%13,90%14,65%15,40%

β) Υπάλληλοι που διορίζονται σε μόνιμη θέση από 1/10/2011 καθώς και έκτακτοι υπάλληλοι

01/01/2019 μέχρι 31/12/202301/01/2024 μέχρι 31/12/202801/01/2029 μέχρι 31/12/203301/01/2034 μέχρι 31/12/203801/01/2039 μέχρι ……
Υπάλληλος 8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%
Εργοδότης8,30%8,80%9,30%9,80%10,30%

Σχετική Νομοθεσία
(β) Ταμείο Χηρών και Ορφανών

Το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων
από 1/10/2011 ανέρχεται στο 2% επί των συντάξιμων απολαβών τους. Το αντίστοιχο ποσοστό εισφοράς κρατικών αξιωματούχων από 1/1/2013 καθορίστηκε στο 3% επί των συντάξιμων απολαβών τους. (Από 1/11/2012 μέχρι 31/12/2012 το ποσοστό εισφοράς στο ταμείο Χηρών και Ορφανών για τους αξιωματούχους είχε καθοριστεί σε 2% επί των συντάξιμων απολαβών, ώστε να συνάδει με αυτό των κρατικών υπαλλήλων).

Οι συντάξιμες Απολαβές περιλαμβάνουν το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα των δώδεκα μηνών καθώς και οποιαδήποτε συντάξιμα επιδόματα (όπως επιδόματα παραστάσεως και γραμματειακών υπηρεσιών). Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές.

Μέχρι τις 30/9/2011 το ποσοστό εισφοράς των υπαλλήλων και αξιωματούχων ανερχόταν στο 0,75% επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και πέραν αυτού σε ποσοστό 1,75% μέχρι το ολικό ποσό του μισθού τους.

Η εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος. Όταν υπάλληλος συμπληρώσει 400 μηνιαίες εισφορές στο Ταμείο τότε σταματά να εισφέρει σ΄ αυτό.

Οι εν λόγω περιοδικές εισφορές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.216(Ι)/2012), δεν είναι επιστρεπτέες, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου ο εισφορέας πεθάνει ή παύσει να κατέχει το λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση και δεν είναι νυμφευμένος ή δε δικαιούται σε χορήγηση σύνταξης .

(γ) Αποκοπή Σχεδίου Σύνταξης
Το ποσοστό αποκοπής για τη βιωσιμότητα του Σχεδίου εφαρμόζεται από 1/10/2011 και ανέρχεται στο 3% επί του συνόλου των συντάξιμων απολαβών των υπαλλήλων που διορίστηκαν σε μόνιμη και συντάξιμη θέση στην κρατική υπηρεσία πριν την 1/10/2011. Παρακρατείται, επίσης, ποσοστό 6,8% επί των συντάξιμων απολαβών των αξιωματούχων που ΔΕΝ καλύπτονται από το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων ή σχέδιο συντάξεων όμοιο με αυτό, και, με βάση νομοθεσία ή πρόνοια του συμβολαίου τους, κατά τη λήξη της θητείας τους , είναι δικαιούχοι σε σύνταξη. Τουναντίον, αξιωματούχοι που, με βάση πρόνοια του συμβολαίου τους, δικαιούνται σε εφάπαξ ποσό μόνο κατά την αποχώρησή τους από το αξίωμα, συνεισφέρουν μόνο ποσοστό 3% επί των συντάξιμων απολαβών τους.
Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, ούτε επί οποιουδήποτε άλλου ποσού το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συντάξιμες απολαβές. Η αποκοπή τερματίζεται με την αφυπηρέτηση/ παραίτηση του υπαλλήλου ανεξαρτήτως αν έχει συμπληρώσει 400 μήνες υπηρεσίας.
Η αποκοπή εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.
Οι περιοδικές εισφορές υπαλλήλου δεν είναι επιστρεπτέες.
Σε περίπτωση που Αξιωματούχος αποβιώσει ή του οποίου έχει λήξει η θητεία ή του οποίου έχει τερματιστεί η υπηρεσία και δε δικαιούται στη χορήγηση ωφελημάτων, επιστρέφεται σε αυτόν ή στο νόμιμο αντιπρόσωπο του το σύνολο των αποκοπών του με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο. Αξιωματούχος δε που επανεκλέγεται ή επαναδιορίζεται στο ίδιο λειτούργημα ή αξίωμα ή θέση, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος σε ωφέλημα ή σε ωφελήματα υποχρεούται να επιστρέψει στην Δημοκρατία το ποσό των αποκοπών που του είχαν επιστραφεί μαζί με απλό τόκο προς νόμιμο επιτόκιο.

Σχετική Νομοθεσία για εισφορά στο Ταμείο Χηρών και στο Σχέδιο Σύνταξης: Σχετικές Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού:
(δ) Έκτακτη Εισφορά

Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της έκτακτης εισφοράς εφαρμόζονται
από 1/9/2011, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων/ αξιωματούχων όπως επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, γραμματειακών υπηρεσιών κλπ ως ακολούθως:
01/9/2011 - 31/12/201101/01/2012 - 31/12/201301/01/2014 - 31/12/2016
ΑπολαβέςΠοσοστόΑπολαβέςΠοσοστόΑπολαβέςΠοσοστό
1-€1.5000%1-€2.5000%1-€1.5000%
€1.501-€2.5001,50%€2.501-€3.5002,50%€1.501-€2.5002,50%
€2.501-€3.5002,50%€3.501-€4.5003,00%€2.501-€3.5003,00%
€3.501-€4.5003,00%€4.501-…..……3,50%€3.501-….…….3,50%
€4.501-…...…3,50%
Αξιωματούχοι και εργοδοτουμένοι της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αμείβονται με πάγιο μισθό ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία ή που βρίσκονται ή θα φθάσουν στην ψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας της θέσης τους ή σε περίπτωση συνδυασμένων κλιμάκων στην ανώτατη βαθμίδα της ψηλότερης κλίμακας των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους, θα αποκόπτεται επιπλέον 0,50% έκτακτη εισφορά από τις ακαθάριστες απολαβές τους, αυξάνοντας την πιο πάνω κλιμάκωση κατά 0,50%.
Η έκτακτη εισφορά εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.

Σχετική Νομοθεσία: Σχετικές Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: (ε) Μείωση Απολαβών

Τα κλιμακωτά ποσοστά αποκοπής της μείωσης απολαβών εφαρμόζονται
από 1/12/2012, επί του μισθού και των φορολογητέων επιδομάτων των υπαλλήλων / αξιωματούχων όπως επιδόματα παραστάσεως, φιλοξενίας, γραμματειακών υπηρεσιών κλπ ως ακολούθως:


Η μείωση απολαβών εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα .
Σχετική Νομοθεσία: Σχετικές Εγκύκλιοι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού: (ζ) Αποκοπή για Φιλοδώρημα Συμβασιούχων
Από 14/2/2014 αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές κάθε εργοδοτούμενου που απασχολείται με σύμβαση και δικαιούται σε φιλοδώρημα, ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηνιαίων απολαβών του οι οποίες συνίστανται από το βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα.
Η αποκοπή δεν επιβάλλεται επί του 13ου μισθού, εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος και δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος αποχωρήσει χωρίς να έχει συμπληρώσει 3ετή υπηρεσία.
Σχετική Νομοθεσία: · Εγκ. Αρ. 1498 - Ημερ. 8/5/2014

(η) Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Από 01/8/2013 Κρατικοί υπάλληλοι, αξιωματούχοι και συνταξιούχοι της κρατικής υπηρεσίας οι οποίοι είναι δικαιούχοι σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καταβάλλουν υποχρεωτική συνεισφορά ύψους 1,5% επί των ακαθάριστων απολαβών, οι οποίες συνίστανται στο βασικό μισθό, τις γενικές αυξήσεις και το τιμαριθμικό επίδομα, ή επί της επαγγελματικής σύνταξης (μετά την αφαίρεση του αναλογικού μέρους της σύνταξης του Τ.Κ.Α.) στην περίπτωση των συνταξιούχων προσώπων.

Η αποκοπή επιβάλλεται και επί του 13ου μισθού και εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος.
Σχετική Νομοθεσία/Κανονιστική Διοικητική Πράξη:
(θ) Αποκοπή Αναλογικής Σύνταξης
Από τους αξιωματούχους / κρατικούς υπαλλήλους οι οποίοι συνεχίζουν να εργάζονται ενώ έχουν ήδη αιτηθεί ή αιτούνται σύνταξη γήρατος κατά ή οποτεδήποτε μετά την συμπλήρωση της ηλικίας των 63 ετών, αποκόπτεται από το μισθό τους το ποσό της αναλογικής σύνταξης από 01/01/2013 με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 11 του περί Προϋπολογισμού Νόμου που αναφέρει τα εξής:
«Ο μισθός ή αντιμισθία ή αποζημίωση ή χορηγία των αξιωματούχων της Δημοκρατίας και των κρατικών υπαλλήλων οποιασδήποτε βαθμίδας, οι οποίοι συμπληρώνουν την ηλικία των εξήντα τριών (63) ετών και οι οποίοι είναι δικαιούχοι αναλογικής σύνταξης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μειώνεται κατά το ύψος της αναλογικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε υπηρεσία μέχρι τετρακόσιους (400) μήνες στην κρατική υπηρεσία, ανάλογα με την υπηρεσία έκαστου αξιωματούχου ή υπαλλήλου.»

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας Αρ.1708-ημερ.10/5/2013

(ι) Φόρος Εισοδήματος
Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αποκόπτεται από τις αποδοχές των Υπαλλήλων βασίζεται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι 2014. Στον υπολογισμό της αποκοπής φόρου εισοδήματος από τις αποδοχές λαμβάνονται υπόψη (εκτός από τις συνεισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και ταμείο χηρών και τέκνων καθώς και άλλες αποκοπές οι οποίες υπολογίζονται αυτόματα από το μηχανογραφημένο σύστημα) οι εκπτώσεις φόρου που δηλώνει ο Αξιωματούχος/ Υπάλληλος με την υποβολή του εντύπου "Δήλωση για διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων".

(κ) Άλλες Αποκοπές

Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. αποκοπές για εξόφληση προκαταβολών για αγορά αυτοκινήτου (που χορηγήθηκε πριν την 1/1/2012), για αγορά Ομολογιών ή διαφόρων νομισμάτων, για αγορά επίπλων και πληρωμή ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στις διάφορες Πρεσβείες της Δημοκρατίας, Δικαστικά εντάλματα κ.α.

Β. Προαιρετικές αποκοπές
· Συνδρομή σε συντεχνία το ποσό της οποίας καθορίζεται από την κάθε συντεχνία.
· Διάφορες άλλες αποκοπές όπως π.χ. εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας των Κλαδικών Επιτροπών κ.α.
· Εθελοντική Εισφορά στην Οικονομία


4. Αλληλογραφία που αποστέλλεται στους υπαλλήλους:

· Μετά την εξόφληση τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε για την αγορά οχήματος, αποστέλλεται επιστολή για σκοπούς απαλλαγής του οχήματος από την ενεχυρίαση του στην Κυβέρνηση η οποία πρέπει να παρουσιαστεί στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών για τα περαιτέρω.

· Η μηνιαία κατάσταση Μισθοδοσίας καθώς και το Πιστοποιητικό Αποδοχών για το Έτος (TD.63) μπορούν να εκτυπωθούν από τον ίδιο τον κρατικό υπάλληλο μέσω του Συστήματος Καταστάσεων Μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, αφού πρώτα εγγραφεί και λάβει τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης.


5. Τήρηση προσωπικών λογαριασμών για οφειλές στην Κυβέρνηση:

Στον Τομέα Μισθών τηρούνται, μεταξύ άλλων, και οι πιο κάτω προσωπικοί λογαριασμοί για οφειλές στην Κυβέρνηση:


· για αγορά αυτοκινήτων

· για αγορά ομολογιών
· για αγορά διαφόρων νομισμάτων
· για οφειλόμενες συνεισφορές (πέραν των 400 μηνών) στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Σχέδιο Συντάξεων
· για πληρωμές ενοικίων σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό
· για αγορά επίπλων και σκευών σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό
· για αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.


ΙΙ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ (ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ / ΤΜΗΜΑΤΑ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)

(Α)Έντυπα Μισθολογίου Κρατικών Υπαλλήλων

Η πληρωμή των αποδοχών γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Για την πληρωμή των αποδοχών υπάρχουν τα πιο κάτω έντυπα της σειράς Γ.Λ. 44, τα οποία πρέπει να συμπληρώνονται από το λογιστήριο του Υπουργείου /Τμήματος /Υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι ανάλογα με την αλλαγή που υπάρχει στα στοιχεία των Υπαλλήλων.

α)
Έντυπο Γ.Λ.44 Α «ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που θα αρχίσουν να πληρώνονται το μισθό τους μέσω του Κρατικού Μισθολογίου. Καλύπτει τόσο τους έκτακτους όσο και τους μόνιμους νεοδιοριζόμενους. Για την αποφυγή ταλαιπωριών το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται εξ΄ ολοκλήρου και ορθά.
β) Έντυπο Γ.Λ.44 Β «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ /ΑΠΟΚΟΠΩΝ»
Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που υπάρχει αλλαγή στο επίδομα ή και αποκοπή. Οι κωδικοί αριθμοί των επιδομάτων και των αποκοπών φαίνονται στα ολικά των μηνιαίων καταστάσεων πληρωμής μισθών (PAYROLL) που στέλλονται στα Τμήματα κάθε μήνα.
γ) Έντυπο Γ.Λ.44 Γ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»
Αφορά αλλαγή στα επιδόματα που καταβάλλονται σε υπαλλήλους που υπηρετούν στο εξωτερικό.
δ) Έντυπο Γ.Λ.44 Δ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»
Έντυπο για αλλαγή των μισθοδοτικών στοιχείων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων που βρίσκονται σε συνδυασμένες κλίμακες.
ε)
Έντυπο Γ.Λ.44 Ε «ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΥ – ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ -
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ / ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΤΜΗΜΑ»

Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
· Προαγωγής

· Ακύρωσης προαγωγής
· Διορισμού εκτάκτου υπαλλήλου σε οργανική θέση
· Διορισμού υπαλλήλου σε άλλη οργανική θέση από αυτή που κατέχει
· Επαναδιορισμού στην Κυβέρνηση μετά από παραίτηση.

στ)
Έντυπο Γ.Λ.44 ΣΤ «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΙΝΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟ»
Χρησιμοποιείται το έντυπο αυτό για τους υπαλλήλους που τίθενται σε διαθεσιμότητα, τελειώνει η διαθεσιμότητα ή και επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή που αφορά μισθό.
ζ) Έντυπο Γ.Λ.44 Ζ «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΟΠΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»
Με το έντυπο αυτό κοινοποιούνται όλες οι περιπτώσεις υπαλλήλων που αλλάζουν τόπο εργασίας με σκοπό την αποστολή της αλληλογραφίας του υπαλλήλου στο τόπο εργασίας όταν ο υπάλληλος το επιλέξει.
η) Έντυπο Γ.Λ.44 Η «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΑΒΕΣ»
Αφορά τους υπαλλήλους που ευρίσκονται με άδεια μητρότητας χωρίς απολαβές, με γονική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Δημοσίου συμφέροντος, με άδεια χωρίς απολαβές για λόγους Μη Δημοσίου συμφέροντος, με Εκπαιδευτική άδεια χωρίς απολαβές, με άδεια ασθενείας με μισές απολαβές.
θ) Έντυπο Γ.Λ.44 Θ «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Χρησιμοποιείται για τους υπαλλήλους που για οποιονδήποτε λόγο τερματίζονται οι υπηρεσίες τους.
ι) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΖ) «ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ»
Η πληρωμή για υπερωριακή απασχόληση κρατικών υπαλλήλων μαζί με το μισθό τους στο τέλος του μήνα γίνεται με τη συμπλήρωση του εντύπου αυτού.
κ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΑ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΡΕΩΣΗΣ ΜΙΣΘΟΥ»
Η αλλαγή χρέωσης μισθού σε άλλη δαπάνη στον Προϋπολογισμό /Κεφάλαιο /Υποδιαίρεση Κεφαλαίου/ Άρθρο /θέση, γίνεται με το έντυπο αυτό.
λ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΒ) «ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ»
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται στις περιπτώσεις μεταθέσεων του εναλλάξιμου προσωπικού μόνο από ένα Υπουργείο /Τμήμα σε άλλο.
μ) Έντυπο Γ.Λ.44 (ΙΓ) «ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΛΛΑΓΩΝ»
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται γενικά για αλλαγές που δεν καλύπτονται από όλα τα άλλα έντυπα της σειράς Γ.Λ.44. Για κάθε αλλαγή που γίνεται στο έντυπο αυτό θα πρέπει να αναγράφονται οι αριθμοί Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ταυτότητας καθώς και το όνομα του υπαλλήλου.
ν) Έντυπο: «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ»
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την αποκοπή του επιδόματος μητρότητας το οποίο πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά τις εβδομάδες που δικαιούνται άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.

(Β) Χρόνος υποβολής αλλαγών μισθολογίου
Τα έντυπα που αφορούν σε αλλαγές των στοιχείων των υπαλλήλων αποστέλλονται συμπληρωμένα στο Γενικό Λογιστήριο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, που καθορίζεται από το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας με σχετική εγκύκλιό του, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την καταχώρηση επικαιροποίηση των στοιχείων στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι, με στόχο την έγκαιρη έκδοση του μισθολογίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τέτοια έντυπα μπορούν ν’ αποστέλλονται μετά τις καθοριζόμενες ημερομηνίες, μετά από συνεννόηση με τον Τομέα Μισθών.