Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας, ο οποίος δαπανά μέσω Δημοσίων Συμβάσεων πέραν των €500εκ. ετησίως, θα πρέπει να επενδύει στον επαγγελματισμό και το κτίσιμο ικανοτήτων και δεξιοτήτων ώστε να αγοράζει στρατηγικά, αποτελεσματικά και αποδοτικά αξιοποιώντας τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη κατά τρόπον που να επιτυγχάνεται η βέλτιστοποίηση της ανταποδοτικότητας και της προσλαμβανόμενης αξίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ως Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, έχει εκπονήσει νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για να τεθούν οι δημόσιες συμβάσεις σε μια πιο επαγγελματική βάση με εκσυγχρονιστικές τομές, την οποία έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο με την απόφαση του αρ. 86.929, ημερ. 28/2/2019 και βρίσκεται σε πορεία υλοποίησης.

Έχει εισαχθεί ο ρόλος του επαγγελματία Λειτουργού Αγορών, ο οποίος θα αποκτά ακαδημαϊκή πιστοποίηση και επιτυχή πρακτική εμπειρία, θα κάνει κτήμα του το κανονιστικό περιβάλλον και τα εργαλεία που προσφέρονται, θα κατανοεί σωστά την αγορά στην οποία απευθύνεται και θα είναι ικανός να επιτυγχάνει στο τέλος το ζητούμενο που είναι η ανταποδοτικότητα στις αγορές του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παράλληλα, υλοποιείται η σύσταση, στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, Κεντρικής Μονάδας Αγορών που θα λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης και θα διαχειρίζεται τους επαγγελματίες Λειτουργούς Αγορών. Θα διενεργεί διαγωνισμούς εκ μέρους άλλων αγοραστών που δεν έχουν, λόγω μικρού όγκου αναγκών, ούτε τη δυνατότητα ούτε την ανάγκη να κτίσουν σχετική εμπειρογνωμοσύνη στις διαδικασίες και θα ενισχύει από την αρχή με επαγγελματίες τις ομάδες υλοποίησης για όλα τα μεγάλα έργα που προωθούνται. Επιπρόσθετα, θα αναλάβει την διενέργεια των συμφωνιών πλαίσιο και την υλοποίηση μιας ηλεκτρονικής αγοράς με στόχο οι αγοραστές του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα να μπορούν να ικανοποιούν τις συνήθεις ανάγκες τους με την απλή υποβολή μιας παραγγελίας.

Τελικός στόχος είναι όπως στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων υλοποιηθεί μια ολιστική προσέγγιση κατά τρόπο που οι διαδικασίες θα γίνονται από επαγγελματίες και θα υπάρχει μέριμνα ώστε οι μικροί αγοραστές που αποτελούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία να ικανοποιούν τις ανάγκες τους χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να κτίσουν τεχνογνωσία και να διενεργούν διαγωνισμούς.