Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

22/02/2010 - Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στον Τομέα της Ενέργειας και για Συναφή Θέματα (Γενικοί) Κανονισμοί της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2009 Κ.Δ.Π. 179/2009Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΚΔΠ 179_2009 ΑΗΚ.doc