Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕφαρμογή του περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕφαρμογή του περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022. Καταβολή Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕφαρμογή του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου 210(Ι)/2022 Αναδρομική καταβολή ποσοστού χρηματοδότησης από τον εργοδότη και τον εργοδοτούμενο για προηγούμενη υπηρεσία και μεταφορά ποσού από Ταμείο Προνοίας στο Ειδικό Ταμείο Καταβολής Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων