Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε με επιτυχία Εκπαιδευτικές Ημερίδες για θέματα Δημόσιων Συμβάσεων σε όλη την Κύπρο


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ολοκλήρωσε την προγραμματισμένη σειρά ημερίδων σε όλες τις πόλεις, αφού πραγματοποίησε με επιτυχία εκπαιδευτικές ημερίδες σε θέματα σύναψης δημόσιων συμβάσεων και διαχείρισης συμβολαίων την Πέμπτη 2/11/2023, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας και τη Δευτέρα 6/11/2023 στο Θέατρο Σκάλα στη Λάρνακα, και αφού είχε προηγηθεί η πρώτη στη σειρά ημερίδα για Λεμεσό και Πάφο, στις 30/6/2023.

Τις ημερίδες παρακολούθησαν πέραν των χίλιων ατόμων που λειτουργούν ως:
• πυρήνες δημόσιων συμβάσεων των αναθέτουσων αρχών/αναθέτοντων φορέων,
• Συντονιστές Συμβάσεων για έργα του Δημοσίου, και
• μέλη Τμηματικών Επιτροπών Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Η σειρά ημερίδων εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για προώθηση της εξειδίκευσης και του επαγγελματισμού στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η ποιοτική διάχυση γνώσης σε όλες τις αναθέτουσες αρχές/ αναθέτοντες φορείς.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, στο χαιρετισμό του, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας κ. Ανδρέας Αντωνιάδης αναφέρθηκε στον κύριο και εξόχως σημαντικό ρόλο που ανέκαθεν είχε αναλάβει και συνεχίζει να διαδραματίζει το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και σκιαγράφησε συνοπτικά τους σχεδιασμούς που προωθούνται με το μεταρρυθμιστικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, χρονοθετώντας τις δράσεις ανάλογα με τον βαθμό ωριμότητάς τους σε άμεσης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης εφαρμογής.

‘Οι Δημόσιες Συμβάσεις έχουν να επιτελέσουν ένα κομβικό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συνθηκών ανάπτυξης και προσέλκυσης επενδύσεων, ως ένα σημαντικό εργαλείο προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας οικονομίας πιο πράσινης, πιο καινοτόμας, πιο ανθεκτικής, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και ενεργειακά πιο αποδοτικής’ τόνισε στο χαιρετισμό του.

Η ημερίδα περιέλαβε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών θεμάτων της σύναψης και διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων. Αρχή έγινε με την παρουσίαση των εξελίξεων που παρουσιάζονται στον τομέα καθώς και των μεταρρυθμίσεων που προωθούνται από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας στον τομέα των Δημόσιων Συμβάσεων. Στη συνέχεια, η ημερίδα καταπιάστηκε με πτυχές που αφορούν το χειρισμό θεμάτων που δημιουργούν οριζόντια προβλήματα για όλες τις Υπηρεσίες κατά την εφαρμογή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων αλλά και κατά τη διαχείρισή τους, όπως αυτά αναδεικνύονται από την Αρμόδια Αρχή, την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας παρουσιάστηκαν εκείνες οι πτυχές του νομοθετικού πλαισίου των Αλλαγών και Απαιτήσεων που δημιουργούν προβλήματα στους διαχειριστές συμβάσεων με στόχο να ξεκαθαριστούν θέματα ερμηνείας και προσέγγισης σε πρόνοιες που παρατηρούνται διαχρονικά αδυναμίες, ενώ έγινε αναφορά στις προκλήσεις για το μέλλον και στους σχεδιασμούς για αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η τεχνολογία. Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών τις οποίες τα άτομα που αναλαμβάνουν τον ρόλο του μηχανικού έργου καλούνται να εφαρμόζουν, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα του ρόλου για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου όπως προκύπτει από τις εμπειρίες που κατατέθηκαν.

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους συμμετέχοντες για την αθρόα συμμετοχή τους και για το γεγονός ότι με τη συζήτηση, τις ερωτήσεις και την ανταλλαγή απόψεων συνέβαλαν ουσιαστικά στην εμβάθυνση της κατανόησης των διαφόρων θεμάτων με τα οποία καταπιάστηκε η ημερίδα.