Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ειδική Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας αρ. ΓΛ/02/23 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - Enterprise Resource Planning (ERP) του Γενικού Λογιστηρίου


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (ΓΛτΔ) σημειώνει ότι η διαχείριση του εν λόγω έργου από το στάδιο της συμβασιοποίησης μέχρι και τον τερματισμό της σχετικής σύμβασης έγινε στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, και λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα του έργου και το δημόσιο συμφέρον.

Συγκεκριμένα και σε σχέση με τα συμπεράσματα και συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σημειώνονται τα εξής:
    • Ο χρόνος υποβολής των προσφορών είχε παραταθεί συνολικά για περίοδο πέραν των τριών μηνών, κάτι που θεωρείτο ικανοποιητικό με βάση τις τροποποιήσεις και διευκρινίσεις που είχαν δοθεί από το ΓΛτΔ στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
    • Πριν από τον καθορισμό των απαιτήσεων για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού, το ΓΛτΔ διεξήγαγε έρευνα αγοράς στο πλαίσιο της οποίας έγιναν παρουσιάσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις δυνατότητες των συστημάτων τους και οι οποίες λήφθηκαν υπόψη κατά την οριστικοποίηση των απαιτήσεων, έχοντας συνάμα λάβει τεχνική υποστήριξη από εξωτερικούς συμβούλους. Αναφέρεται ακόμα ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της σύμβασης, ο σχεδιασμός του συστήματος έγινε, ως είθισται, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους συμβούλους του αναδόχου.
    • Η διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθείσων προσφορών έγινε με βάση το κανονιστικό πλαίσιο και περιλάμβανε μεταξύ άλλων τη λήψη αναφορών από πελάτες των προσφερόντων.
    • Κατά την υλοποίηση του έργου, το ΓΛτΔ είχε πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που κατά καιρούς παρουσιάστηκαν και, ακριβώς λόγω της μεγάλης σημασίας του έργου, επέδειξε την απαιτούμενη ευελιξία και διαχειρίστηκε τα προβλήματα έχοντας ως γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και αξιολογώντας σε κάθε περίπτωση τις εναλλακτικές επιλογές, πάντα στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
    • Με δεδομένο ότι ‘ο Ανάδοχος έχει αποδεδειγμένα αποτύχει να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις’, όπως σημειώνεται και στην υπό αναφορά Ειδική Έκθεση, το ΓΛτΔ λαμβάνει ήδη τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις πρόνοιες της ΚΔΠ 138/2016.

Μετά τον τερματισμό της υπό αναφορά σύμβασης, το ΓΛτΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου, προχώρησε στο σχεδιασμό της στρατηγικής για την αναβάθμιση και αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων σε σταδιακή βάση με στόχο τη μείωση των κινδύνων κατά το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή τους.


ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Λευκωσία, 3 Ιανουαρίου 2024