Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Αρμοδιότητα του Τομέα Παραχώρησης Προκαταβολών είναι η μελέτη, έγκριση και παρακολούθηση της διαδικασίας παραχώρησης προκαταβολών για:
  1. αγορά οχημάτων/μοτοσυκλέτας για υπηρεσιακούς σκοπούς
  2. αγορά επίπλων και οικοσκευών σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο εξωτερικό
  3. πληρωμή της προκαταβολής ενοικίου ή / και της εγγύησης που πιθανόν να απαιτείται βάσει του ενοικιαστηρίου συμβολαίου.

Χορήγηση Προκαταβολής για αγορά αυτοκινήτου / μοτοσυκλέτας:

Η παραχώρηση προκαταβολής για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος διέπεται από τις πρόνοιες:
  - της Σημείωσης 32 του Πρώτου Πίνακα Δελτίων Δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού,
  - των Κανονισμών 50 και 51 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως 2012 (ΚΔΠ 175/95),
  - σχετικών Εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών ή/ και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, και
  - σχετικών Εγκυκλίων της ΜΕΕ

Σύμφωνα με το πιο πάνω νομοθεσμικό πλαίσιο, παραχωρείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων κρατικών υπαλλήλων και ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις έντοκη προκαταβολή υπό μορφή δανείου επταετούς διάρκειας, για την αγορά μηχανοκίνητου οχήματος/μοτοσυκλέττας.

Εξάλλου, το ωφέλημα παραχωρείται, κατ’ αναλογία, σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου που εκτελούν τα καθήκοντα θέσεων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δικαιούχων κρατικών υπαλλήλων. Για την περίπτωσή τους εφαρμόζονται πρόσθετες εξασφαλίσεις, όπως σχετικά διαλαμβάνει η Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας με αρ. 1660 και ημερ. 29.3.2010.

Η προκαταβολή παραχωρείται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου/ εργοδοτούμενου/ ωρομίσθιου, σύσταση του οικείου Προϊσταμένου Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας/ Ανεξάρτητης Υπηρεσίας, και έγκριση του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας. Προς τούτο συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο υπάλληλο/εργοδοτούμενο/ ωρομίσθιο το έντυπο Γ.Λ.207 «Αίτηση Χορήγησης Προκαταβολής για Αγορά Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας»και από τον οικείο Προϊστάμενο Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας/ Ανεξάρτητης Υπηρεσίας το έντυπο Γ.Λ.207 Α «Χορήγηση Προκαταβολής για Αγορά Αυτοκινήτου/Μοτοσυκλέτας».

Σημειώνεται ότι το ποσό της προκαταβολής είναι το μικρότερο των ακολούθων :
α) Των συνολικών ετήσιων απολαβών του υπαλλήλου
β) της τιμής αγοράς του οχήματος,
γ) του ποσού που καθορίζεται στην σχετική σημείωση στον Περί Προϋπολογισμό Νόμο

Τα αναθεωρημένα ποσά είναι:

ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
   1η Προκαταβολή
€ 17.000
   2η ή επόμενη Προκαταβολή
€ 14.000
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
€ 3.500

Χορήγηση Προκαταβολής για αγορά επίπλων και οικοσκευών
Σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 50 και 52 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Απολαβές, Επιδόματα και άλλα Οικονομικά Ωφελήματα των Δημοσίων Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995 έως 2012 (ΚΔΠ 175/95) :

Σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία σε αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, μπορούν να παραχωρούνται άτοκες προκαταβολές για αγορά επίπλων και οικιακών συσκευών, μετά από αίτηση του υπαλλήλου στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας μέσω του οικείου Προϊσταμένου.

Τα αναθεωρημένα ποσά όπως εγκρίθηκαν από το Υπ. Οικονομικών είναι € 5.000 και η περίοδος αποπληρωμής είναι ίση με το μικρότερο των ακόλουθων:
  · 40 μηνιαίες δόσεις (εγκύκλιο αρ.1641 ημερ.11/12/2009) ή
  · της χρονικής διάρκειας που τοποθετείται ο υπάλληλος για υπηρεσία σε αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό

Η περίοδος ισχύος της έγκρισης που δόθηκε για χορήγηση για αγορά επίπλων και οικιακών συσκευών είναι 6 μήνες με βάση την εγκ. Αρ.1647 και ημερ.11/12/2009.

Χορήγηση Προκαταβολής για προπληρωμή ενοικίου
Σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία σε αποστολές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, μπορούν να παραχωρούνται άτοκες προκαταβολές για πληρωμή της προκαταβολής ενοικίου ή / και της εγγύησης που πιθανόν να απαιτείται βάσει του ενοικιαστηρίου συμβολαίου, μετά από αίτηση του υπαλλήλου στο Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας μέσω του οικείου Προϊσταμένου

Για να καταβληθεί προκαταβολή ενοικίου σε υπαλλήλους που τοποθετούνται για υπηρεσία στο Εξωτερικό, θα πρέπει να αποστείλουν στο Γενικό Λογιστήριο τα πιο κάτω στοιχεία:
  α) Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο
  β) Δήλωση Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής
  γ) Βεβαίωση Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής
  δ) Αίτηση για επίδομα ενοικίου με βάση το σχέδιο για πληρωμή Επιδόματος Ενοικίου σε λειτουργούς που υπηρετούν στο εξωτερικό.
  ε) Επιστολή προς το Γενικό Λογιστή της Δημοκρατίας από τον Γενικό Διευθυντή του αρμόδιου Υπουργείου/ Τμήματος/ Υπηρεσίας για παραχώρηση προκαταβολής για το ποσό της εγγύησης καθώς και τον αριθμό των ενοικίων που θα πρέπει να καταβληθούν προκαταβολικά.
Το ποσό της προκαταβολής ενοικίου καθορίζεται με εγκύκλιο αρ. 1656 και ημερ. 11/12/2009 ως εξής:
«Το ποσοστό της μηνιαίας δόσης ως προς το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα του υπαλλήλου περιλαμβανομένου και του επιδόματος εξωτερικού (γενικού και ειδικού), καθώς και του μηνιαίου επιδόματος ενοικίου θα κυμαίνεται γύρω στο 12%, με μέγιστο αρ. μηνιαίων δόσεων τη χρονική διάρκεια του ενοικιαστηρίου συμβολαίου στο οποίο αφορά η προκαταβολή ενοικίου»
Ο υπάλληλος μπορεί να αιτηθεί νέα προκαταβολή εάν μετατεθεί σε άλλη χώρα (εκτός της Κύπρου) από την χώρα στην οποία είχε πάρει την προηγούμενη προκαταβολή.