Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 04/07/2022 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 27 - Κυρώσεις κατά Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 20/12/2021 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 26 - Κατώτατα όρια Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2023
 
- 18/03/2021 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 25 - Τροποποίηση των περί της Διαχείρισης των Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016
 
- 25/01/2021 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 24 - Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2020) - Τροποποιητικοί Νόμοι 202(Ι)/2020, 203(Ι)/2020, 204(Ι)/2020 και 205(Ι)/2020
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 19/11/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 23 - Αναθεώρηση του καταλόγου δικαιούμενων συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 
- 14/04/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛ/ΕΔ αρ. 22 - Συνεδρίες Αρμοδίων Οργάνων Στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Μέσω Τηλεδιασκέψεων
 
- 03/01/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 21 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 30/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 20 - Δημοσιοποίηση πρακτικών και αιτιολογίας των αποφάσεων των οργάνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 
- 04/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 19 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 05/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 18 - Αντικατάσταση Εγκυκλίων Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 06/06/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 17 - Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 138/2016
 
- 10/05/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 16 - Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για τη "Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών διά της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις" στις 25.5.2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 06/11/2015 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 15 - Έναρξη λειτουργίας της νέας ενότητας για την υποστήριξη της Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο νομοθετικό πλαίσιο περί Δημόσιων Προμηθειών στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)
 
- 16/10/2015 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 14 - Κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων σε σχέση με την Τρέχουσα Κρίση Ασύλου
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2013[</font>]2013
- 18/12/2013 Ενημερωτικό Δελτίο αρ. ΓΛ / ΕΔ 13 - Πρότυπα Έγγραφα Διαγωνισμού στον τομέα των Διαφημιστικών Υπηρεσιών
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2009[</font>]2009
- 13/05/2009 Ενημερωτικό Δελτίο αρ. ΓΛ / ΕΔ 5 - Δημοσίευση προκηρύξεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή/και σε εφημερίδες του εγχώριου τύπου
 
- 18/03/2009 Ενημερωτικό Δελτίο αρ. ΓΛ / ΕΔ 4 - Παράτυπη η συμμετοχή μέλους Συμβουλίου Προσφορών σε Επιτροπή Αξιολόγησης για διαγωνισμό τον οποίο επιλαμβάνεται το εν λόγω Συμβούλιο
 
- 22/01/2009 Ενημερωτικό Δελτίο αρ. ΓΛ / ΕΔ 3 - Χρήση Πινάκων Ελέγχου από την Αρμόδια Αρχή με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του Νομοθετικού Πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2008[</font>]2008
- 07/01/2008 Ενημερωτικό Δελτίο αρ. ΓΛ/ΕΔ 1 - Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών και η Εισαγωγή Ηλεκτρονικών Διαδικασιών στη διενέργεια διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων