Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης

Η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΔΕΠ) έχει οριστεί με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκτελεί τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης, του Anti-Fraud Coordination Service (AFCOS), του κεντρικού φορέα διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών (ΦΕΔ) και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης στη διαχείριση όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, λόγω και της ευρύτερης αρμοδιότητας του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, συστάθηκε για να συνεισφέρει στη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων υποστηρίζοντας τη διαχειριστική αρχή και τους άλλους εθνικούς αρμόδιους φορείς μέσω:

1) της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά, μεταξύ άλλων, της επιλεξιμότητας δαπανών, των διαχειριστικών επαληθεύσεων και των παρατυπιών και χειρισμού τους, καθώς της συνεισφορά στην ανάπτυξη του Εθνικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος διαχείρισης των ταμείων,
2) της κατάρτισης στους τομείς ευθύνης της άλλων εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση των ταμείων, και
3) της στήριξης των ενδιάμεσων φορέων κατά την εκτέλεση των διαχειριστικών επαληθεύσεων μέσω της χρήσης της συμφωνίας-πλαισίου που έχει καταρτιστεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό, ή της ανάπτυξης μεθοδολογιών Απλουστευμένων Επιλογών Κόστους.

Ως Κεντρικός Ενδιάμεσος Φορέας διοικητικών επαληθεύσεων δαπανών ο ΦΕΔ πραγματοποιεί διαχειριστικές επαληθεύσεις σε σχέση με όλες τις δαπάνες που υποβάλλονται από τους δικαιούχους έργων δημοσίων συμβάσεων πριν από την πιστοποίηση των δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τους ενδιάμεσους φορείς οι οποίοι έχουν την αρμοδιότητα διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων φυσικού αντικειμένου των έργων.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως Αρχή Πιστοποίησης οι ευθύνες της ΔΕΠ περιλαμβάνουν κυρίως:

1) την κατάρτιση και την υποβολή των αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή, πιστοποιώντας ότι οι δαπάνες προκύπτουν από αξιόπιστα λογιστικά συστήματα, βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και διασφαλίζοντας μέσω επαρκών πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις διενεργηθείσες επαληθεύσεις, ότι οι δαπάνες έχουν υποβληθεί σε επαληθεύσεις από τη διαχειριστική αρχή ή τους ενδιάμεσους φορείς της.

2) την κατάρτιση των λογαριασμών για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και για κάθε λογιστική χρήση και την πιστοποίηση ότι οι λογαριασμοί είναι πλήρεις, ακριβείς και αληθείς και ότι οι δαπάνες που εγγράφονται σε αυτούς είναι σύμφωνες με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες ·

3) να λαμβάνει υπόψη κατά τη σύνταξη και υποβολή αιτήσεων πληρωμής, τα αποτελέσματα όλων των λογιστικών ελέγχων που διενεργούνται από την αρχή ελέγχου ή υπό την ευθύνη της ή από άλλους εθνικούς ή ενωσιακούς φορείς ελέγχου και

4) να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του εθνικού πληροφοριακού συστήματος το οποίο υποστηρίζει όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για την κατάρτιση των αιτήσεων πληρωμής και τους λογαριασμούς.

Στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, διενεργούνται ετήσιες επισκοπήσεις σε ενδιάμεσους φορείς για σκοπούς αξιολόγησης των δραστηριοτήτων διαχείρισης τους σε σχέση με τον εντοπισμό παρατυπιών και την αξιολόγηση κινδύνων.

Οι αρμοδιότητες της ΔΕΠ σε σχέση με το AFCOS περιλαμβάνουν την συλλογή όλων των παρατυπιών που εντοπίζονται είτε από την ίδια τη Διεύθυνση ή από οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο όργανο κατά τη διάρκεια επαληθεύσεων ή ελέγχων καθώς επίσης και την κοινοποίηση τους στην Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης της ΕΕ (OLAF), σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών κανονισμών. Πρόσθετα συνεργάζεται με την OLAF παρέχοντας πληροφορίες και έγγραφα στις περιπτώσεις δικών τους διερευνήσεων.