Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Πιστοποίηση Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) για την περίοδο 2021-2023


Νέα για Επαληθεύσεις και Πιστοποίηση


Το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) έχει ανανεώσει την πιστοποίηση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Εγκεκριμένος Εργοδότης Επαγγελματικής Ανάπτυξης, για την περίοδο 2021-2023.