Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 18/03/2021 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 25 - Τροποποίηση των περί της Διαχείρισης των Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμών ΚΔΠ 138/2016
 
- 25/01/2021 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 24 - Τροποποιήσεις Νομοθεσίας περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (2020) - Τροποποιητικοί Νόμοι 202(Ι)/2020, 203(Ι)/2020, 204(Ι)/2020 και 205(Ι)/2020
 
- 19/11/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 23 - Αναθεώρηση του καταλόγου δικαιούμενων συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 
- 03/01/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 21 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 30/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 20 - Δημοσιοποίηση πρακτικών και αιτιολογίας των αποφάσεων των οργάνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 
- 04/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 19 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 05/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 18 - Αντικατάσταση Εγκυκλίων Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 Αρχείο Ενημερωτικών Δελτίων