Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 30/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 20 - Δημοσιοποίηση πρακτικών και αιτιολογίας των αποφάσεων των οργάνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 
- 04/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 19 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 05/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 18 - Αντικατάσταση Εγκυκλίων Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 06/06/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 17 - Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 138/2016
 
- 10/05/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 16 - Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για τη "Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών διά της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις" στις 25.5.2016
 
- 06/11/2015 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 15 - Έναρξη λειτουργίας της νέας ενότητας για την υποστήριξη της Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών στο νομοθετικό πλαίσιο περί Δημόσιων Προμηθειών στο Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ)
 
- 16/10/2015 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 14 - Κανόνες Δημοσίων Συμβάσεων σε σχέση με την Τρέχουσα Κρίση Ασύλου
 Αρχείο Ενημερωτικών Δελτίων