Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Γενική Λογίστρια Ρέα ΓεωργίουΗ Ρέα Γεωργίου είναι η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας από τις 3 Νοεμβρίου 2010, σύμφωνα με το άρθρο 126 του Συντάγματος, και είναι η πρώτη γυναίκα η οποία κατέχει τη θέση αυτή από ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο ρόλος της ως Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι να διευθύνει και να επιβλέπει κάθε λογιστική εργασία και να εκτελεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές της Δημοκρατίας. Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας είναι επίσης η Αρμόδια Αρχή των Δημοσίων Συμβάσεων στην Κύπρο.
Η Ρέα Γεωργίου είναι εγκεκριμένη Λογίστρια μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales, μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών BA, με First Class Honours. Έχει πέραν των 30 χρόνων πείρα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εργάστηκε σε ελεγκτικό οίκο στο Λονδίνο. Επέστρεψε στην Κύπρο το 1985 όπου εργάστηκε ως Οικονομική Διευθύντρια σε δημόσια εταιρεία. Το 1987 προσλήφθηκε στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, όπου υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις.

a

Η Ρέα Γεωργίου διετέλεσε Πρόεδρος της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2021, Πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) για δύο χρόνια (2001-2003) και μέλος του Διαχειριστικού Συμβουλίου της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου από το Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

Με την ιδιότητά της ως Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, η Ρέα Γεωργίου είναι Πρόεδρος του Ταμείου Προνοίας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού, της Επιτροπής Βοήθειας Παιδιών της Κύπρου και της Κυπριακής Εταιρείας Ανάπτυξης Ακινήτων Λτδ. Είναι επίσης Ταμίας του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης και μέλος της Επιτροπής Διερεύνησης Ασυμβιβάστου, καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ. Από 1/1/2019 έχει διορισθεί Διευθύντρια Λαχείων.

Μέσα στα πλαίσια των πιο πάνω αρμοδιοτήτων και υπό τη συνταγματική της ιδιότητα ως Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας, ηγείται της μεταρρύθμισης Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης. Η μεταρρύθμιση εδράζεται σε τρείς πυλώνες- δράσεις ως εξής:

    · Μετάβαση από τη λογιστική βάση των εισπράξεων και πληρωμών στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων,
    · Δημιουργία Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης και
    · Εθνική Στρατηγική για τη Μεταρρύθμιση των Δημοσίων Συμβάσεων