Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Δελτίο Τύπου: Απλουστευμένες Επιλογές Κόστους σε Σχέδια Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία


Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας μέσω της Διεύθυνσης Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης, πραγματοποίησε στις 30-31 Μαΐου 2019 εργαστήρι ανταλλαγής εμπειριών με εμπειρογνώμονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από άλλα κράτη μέλη με θέμα «Απλουστευμένες Επιλογές Κόστους σε Σχέδια Χορηγιών που συγχρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Ταμεία».

Στόχος του εργαστηρίου ήταν η αξιολόγηση των υφιστάμενων και προγραμματισμένων Σχεδίων Χορηγιών, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα Κράτη Μέλη και ενσωματώνοντας απλοποιημένες διαδικασίες που αφορούν στο σχεδιασμό, εφαρμογή και έλεγχο συγχρηματοδοτούμενων Σχεδίων Χορηγιών.

Οι μέθοδοι που συζητήθηκαν επιτρέπουν την ανάκτηση των ευρωπαϊκών πόρων στη βάση αποτελεσμάτων και υπολογισμού του κόστους εκτέλεσης των έργων και όχι στη βάση δικαιολογητικών εγγράφων των δαπανών. Συζητήθηκε επίσης τρόπος απλούστευσης της διαδικασίας προκήρυξης προσκλήσεων Σχεδίων Χορηγιών, υποβολής και έγκρισης προτάσεων από δυνητικούς δικαιούχους.

Οι προτεινόμενες μέθοδοι ανακουφίζουν σημαντικά τον διοικητικό φόρτο για:

α) τους δικαιούχους εφόσον δεν πρέπει να συλλέγουν για να υποβάλουν και να τηρούν έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή των δαπανών για τις επενδύσεις τους, και
β) όσους εμπλέκονται στη διαχείριση και έλεγχο των προγραμμάτων, οι οποίοι δεν πρέπει να εξετάζουν σωρεία αποδεικτικών εγγράφων πριν από την καταβολή της δαπάνης, αλλά να περιορίζουν τους ελέγχους στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων των έργων.

Οι προτεινόμενες διαδικασίες περιορίζουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο έγκρισης των αιτήσεων για συμμετοχή στα σχέδια και των αιτημάτων για καταβολή χορηγίας που υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Το εργαστήρι χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας 2014-2020 και την Κυπριακή Δημοκρατία.