Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Τελευταία Νέα


- 30/11/2016 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
 
- 23/11/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2016
 
- 16/11/2016 Δελτίο Τύπου 6ης Ετήσιας Ημερίδας Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
 
- 09/11/2016 Αναστολή της Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών μέσω του συστήματος eProcurement
 
- 14/09/2016 Σχέδιο Δράσης για την ετοιμασία Αρχικού Ισολογισμού και Οδικός Χάρτης για μετάβαση του δημοσίου τομέα στη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων
 
- 01/07/2016 Καταμερισμός Αναθετουσών Αρχών στους Λειτουργούς του Τομέα Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων με ισχύ από 1/7/2016
 
- 28/06/2016 Εκπαιδευτικές ημερίδες προς τις Αναθέτουσες Αρχές στις 23/6/2016 και 27/6/2016 στα πλαίσια της εφαρμογής του νόμου που προβλέπει για τη ρύθμιση των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για συναφή θέματα του 2016 (73(Ι)/2016) και των Κανονισμών περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016 (Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 15/06/2016 Ενημερωτική Ημερίδα για τη Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών δια της χειραγώγησης προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις - 25/5/2016 και 15/6/2016
 
- 08/06/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Έκθεση της Επιτροπής Παραλαβής για παραπομπή στην Αρμόδια Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 
- 08/06/2016 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Εγκυκλίου Αρ. ΚΕΑΑ 12) - Πιστοποιητικό Οριστικής Παραλαβής ή Προσωρινής Παραλαβής ή Απόρριψης Προμηθειών (Κανονισμοί 26, 27 και 28 Κ.Δ.Π. 138/2016)
 Καταστάσεις Μισθοδοσίας

Εξετάσεις

Έντυπα

ΕΔΔΕλΕπ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Your Europe

IMI - Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά