Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


- 19/11/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 23 - Αναθεώρηση του καταλόγου δικαιούμενων συμμετοχής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
 
- 14/04/2020 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΛ/ΕΔ αρ. 22 - Συνεδρίες Αρμοδίων Οργάνων Στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Μέσω Τηλεδιασκέψεων
 
- 03/01/2020 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 21 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 30/07/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 20 - Δημοσιοποίηση πρακτικών και αιτιολογίας των αποφάσεων των οργάνων ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων
 
- 04/01/2018 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 19 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2018, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
- 05/07/2017 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 18 - Αντικατάσταση Εγκυκλίων Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 
- 06/06/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 17 - Οι περί της Διαχείρισης της Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016. Κ.Δ.Π. 138/2016
 
- 10/05/2016 Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 16 - Διοργάνωση Ενημερωτικής Ημερίδας για τη "Νόθευση Δημόσιων Διαγωνισμών διά της Χειραγώγησης Προσφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις" στις 25.5.2016
 Αρχείο Ενημερωτικών Δελτίων