Γενικό Λογιστήριο | Εγκύκλιοι

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


Αριθμός Εγκυκλίου Ημερομηνία Διεύθυνση Θέμα Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
ΚΕΑΑ 03 2011/09/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Δημόσιες Συμβάσεις Έργων - Χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 09 2013/11/20 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τρίτη Δέσμη Μέτρων για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 11 2015/10/07 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 01 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγχειρίδιο - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Αξιολόγηση οικονομικών και χρονικών απαιτήσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 08 2013/07/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα για ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου σε σχέση με την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 04 2011/10/06 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμβάσεις Υπηρεσιών με Συμβούλους Μελετητές Οικοδομικών Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 06 2012/06/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Kαταργήθηκε Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 05 2012/02/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 02 2010/09/01 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Καταβολή τόκων για καθυστερημένες πληρωμές σε Συμβάσεις Έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 07 2013/04/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τραπεζικές Εγγυήσεις πιστής εκτέλεσης για υφιστάμενες συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 10 2015/06/25 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εργασίες με συμβόλαια διορισμένης υπεργολαβίας Tροποποιήθηκε από άλλη Εγκύκλιο Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 053 2010/11/24 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες Προσφυγής στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 12 2016/05/12 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων "Οι περί της Διαχείρισης και Εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων και των Διαδικασιών Αποκλεισμού των Οικονομικών Φορέων από Διαδικασίες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Κανονισμοί του 2016" (Κ.Δ.Π. 138/2016) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 13 2017/05/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων (ΚΕΕΑ). Μετάβαση σε Μηχανογραφημένες Συνεδρίες. Διαδικτυακός Χώρος "η-Συνεργασία" (sharepoint) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 074 2016/04/27 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αγορά Νομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 104 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσίες συμβούλων μελετητών οικοδομικών και τεχνικών έργων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 100 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Νομοθετικό Πλαίσιο στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 103 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Ανάθεση συμβάσεων, ενημέρωση συστήματος e-procurement, τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 102 2017/06/30 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασίες αξιολόγησης των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 105 2018/05/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 14 2018/07/02 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Τιμοκατάλογος Κυλικείων στη Δημόσια Υπηρεσία Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 106 2019/01/29 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή λειτουργικών μέτρων για συμβάσεις Έργων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 107 2019/02/19 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Αποστολή/Κοινοποίηση Εγγράφων προς Αρμόδια Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 101 2020/01/03 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1782 2019/05/16 Διεύθυνση Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης Αναθεώρηση διαδικασίας ανάκτησης εξόδων για τη συμμετοχή σε συναντήσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε Επιτροπές/ Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σε ισχύ Acrobat Reader File
1783 2019/10/02 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Διεκπεραίωση πληρωμών για συντηρήσεις και αγορές εξοπλισμού που απαιτείται η εμπλοκή του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1784 2019/10/09 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Καταβολή εισφορών για το Γενικό Σύστημα Υγείας στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για Πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του λογιστικού συστήματος FIMAS από 1.3.2019 (συμπεριλαμβανομένων και Πληρωμών Ενοικίων και Τόκων προς φυσικά πρόσωπα) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 108 2020/01/09 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών εργαλείων στις Δημόσιες Συμβάσεις Σε ισχύ Acrobat Reader File
1786 2020/02/07 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Χρηματοοικονομική Διαχείριση στο Δημόσιο Τομέα Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 15 2020/03/23 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων κατά τη διάρκεια των εκτάκτων μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109 2020/03/26 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω του Κορονοϊού (COVID-19) Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 109Β 2020/04/15 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Πρόσθετα Μέτρα στον Τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων λόγω Κορωνοίου (COVID-19) Σε ισχύ Acrobat Reader File
1789 2020/05/08 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Είσπραξη απο Κυβερνητικές Υπηρεσίες μεγάλων ποσών μετρητών για αποπληρωμή διαφόρων οφειλών Σε ισχύ Acrobat Reader File
1790 2020/09/06 Διεύθυνση Πολιτικής και Ανάπτυξης Χειρισμός Ειδικής Άδειας Απουσίας απο εργαζομενους στο Δημόσιο Τομέα για φροντίδα παιδιών μέχρι 15 ετών ή παιδιών με αναπηρία Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΚΕΑΑ 16 2020/06/18 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων λόγω της πανδημίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 110 2020/07/10 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Συμπερίληψη όρων στα Συμβόλαια που προκύπτουν από Δημόσιες Συμβάσεις για την πλήρη αδειοδότηση των επιχειρήσεων/φυσικών προσώπων για την προμήθεια ασφάλτου Σε ισχύ Acrobat Reader File
ΓΛ/ΑΑΔΣ 111 2020/07/31 Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής για Έργα του Δημοσίου Σε ισχύ Acrobat Reader File
1792 2020/08/13 Διεύθυνση Λογιστικών και Μισθολογικών Υπηρεσιών Εγκύκλιος για τροποποίηση της διαδικασίας του Financial Identification form Σε ισχύ Acrobat Reader File
Back To Top