Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top


Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 11/07/2022 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το κλείσιμο του έτους 2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 16/04/2021 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τα Έσοδα, τις Χορηγίες, τα Κοινωνικά Ωφελήματα και τα Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας 13 Απριλίου 2021
 
- 18/03/2021 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την ετοιμασία Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του κράτους
 
- 22/02/2021 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις κι Ενδεχόμενα Περιουσιακά Στοιχεία 26 1 2021
 
- 22/02/2021 Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για το κλείσιμο του έτους 22 01 2021
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 01/11/2019 Κατάλογος Κοινωνικών Ωφελημάτων και Ωφελημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας ανά Υπουργείο
 
- 15/10/2019 Καταγραφή των «Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων κι Ενδεχόμενων Περιουσιακών Στοιχείων»
 
- 05/08/2019 Αναθεωρημένη Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων
 
- 23/07/2019 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Ωφελημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
 
- 02/05/2019 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Μισθώσεων
 
- 20/02/2019 Λογιστικός χειρισμός «Υπό Κατασκευή Έργων»
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 28/09/2018 Καταγραφή των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού του κράτους
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Παράγουν Έσοδα
 
- 27/09/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό της Απομείωσης Στοιχείων που Δεν Παράγουν Έσοδα
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χρηματοοικονομικών Εργαλείων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Διευθετήσεων Παραχώρησης Υπηρεσιών
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Στοιχείων Άυλου Ενεργητικού
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κατασκευαστικών Συμβολαίων
 
- 10/07/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Κοινωνικών Ωφελημάτων
 
- 02/05/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εσόδων από Συναλλαγές χωρίς Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 02/05/2018 Νέες Πολιτικές για το λογιστικό χειρισμό της θεματικής ενότητας Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 
- 02/05/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εσόδων από Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Προβλέψεων, Ενδεχόμενων Υποχρεώσεων και Ενδεχόμενου Ενεργητικού
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Χορηγιών και Άλλων Μεταβιβάσεων
 
- 14/02/2018 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Εξόδων απο Συναλλαγές με Υποχρέωση Ανταπόδοσης
 
- 14/02/2018 Νέες Πολιτικές για το λογιστικό χειρισμό της θεματικής ενότητας Έκθεση και Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 08/12/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Αποθεμάτων
 
- 08/12/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Ωφελημάτων Προσωπικού
 
- 03/08/2017 Διευκρινιστικές ερωτήσεις / απαντήσεις επί της Εγκυκλίου με αριθμό 1768 ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2017
 
- 20/06/2017 Παρουσίαση του τρόπου καταγραφής των νέων πάγιων περιουσιακών στοιχείων στο FIMAS.
 
- 08/06/2017 Καταγραφή των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού του κράτους
 
- 19/05/2017 Νέα Πολιτική για το λογιστικό χειρισμό των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού
 
- 06/04/2017 Παρουσίαση προτεινόμενου τρόπου καταγραφής των Στοιχείων Πάγιου Ενεργητικού