Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Back To Top

Ο περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Ορισμένων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών που Συνάπτονται από Αναθέτουσες Αρχές ή Αναθέτοντες Φορείς στους Τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2011 Ν.173(Ι)/2011Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN_173(I)_2011.pdf